OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w  związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), Wójt Gminy Wielgie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wielgie, 87-603 Wielgie, ul. Starowiejska 8 z dnia 20.07.2023 r. dla inwestycji polegającej na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”.

Na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie przy ul. Starowiejskiej 8, 87 – 603 Wielgie, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530 w terminie czternastu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w celu złożenia ewentualnych uwag, wniosków lub zastrzeżeń.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielgie ww.bip.wielgi.pl, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie, a także poprzez zobowiązanie sołtysa sołectwa Wielgie do podania do publicznej informacji o dokonanej czynności w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie w dniu 21.07.2023 r.

Zamieszczono obwieszczenie w BIP Urzędu Gminy Wielgie w dniu 21.07.2023 r.

W dniu 21.07.2023 r. zobowiązano sołtysa sołectwa Wielgie do podania
do publicznej informacji o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Informacje

Rejestr zmian