Pozostałe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2023 Programy ochrony powietrza dla województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 10.07.2023 Czyste Powietrze – lipiec 2023 Szczegóły
Artykuł 05.05.2023 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 4 projektów dokumentów Programów ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej Szczegóły
Artykuł 05.05.2023 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów Programów Ochrony Powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej Szczegóły
Artykuł 04.04.2023 Informacja – Czyste Powietrze Szczegóły
Artykuł 03.01.2023 Zmiany programu priorytetowego Czyste Powietrze Szczegóły
Artykuł 19.09.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zamkniętym systemem kanalizacji deszczowej z odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin w miejscowości Wielgie od km 14+050 do km 15+569 ul. Starowiejskiej oraz zlewni dróg gminnych ul. Ogrodowej i ul. Lipowej do urządzenia wodnego – rowu leniec, poprzez istniejący wylot betonowy DN500 mm, zlokalizowany na dz. ew. nr 595, obręb 0020 Wielgie, gm. Wielgie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2022 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydłużenia terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na przedsięwzięcie polegające na zmianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny na działce ewid. nr 172, obręb 0018 Teodorowo, gm. Wielgie Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 Szkolenie „Czyste powietrze” w dniu 17.06.2021 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.05.2021 Informacja o opracowaniu projektu uchwały tzw. „uchwały antysmogowej” Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2021 Zawiadomienie o wniesieniu zażalenia na postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce ewid. nr 172 obręb Teodorowoo Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2020 Informacja Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przyjęcia aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony powietrza Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Informacja o przyjęciu tzw. „uchwały antysmogowej” przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwtzw. „uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Lista osób wstępnie zakwalifikowanych wniosków w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w istniejących budynkach – Program EKOpiec 2018 Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w 2017 r. – nasadzenia drzew Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Dotacja z WFOŚIGW w Toruniu – nasadzenia drzew Szczegóły