Ewidencja Ludności

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 15.05.2017 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.05.2017 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.05.2017 Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.05.2017 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.10.2016 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.10.2016 Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.10.2016 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL Szczegóły