Planowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 05.06.2020 Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.06.2020 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o nadanym numerze Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.06.2020 Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa słupowej stacji transformatorowej Sn/nn, budowa linii kablowej Sn-15 kV, przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z szafką pomiarową, przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV, na działkach nr nr: 320/2, 298, 697, 558/1, 707/1, 707/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.07.2019 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie”. Szczegóły