Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zwrot podatku akcyzowego II półrocze 2023 roku Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Wydział Podatków i opłat Szczegóły
Zwrot podatku akcyzowego w 2023 roku Ochrony środowiska i rolnictwa i wydział podatków Szczegóły
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w 2023 Referat Rozwoju Gminy Wielgie Szczegóły
Dofinansowanie utylizacji azbestu na 2022 r. Referat Rozwoju Gminy Szczegóły
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek każdego obywatela Ochrony środowiska i rolnictwa Szczegóły
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Planowanie przestrzenne Szczegóły
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o nadanym numerze Planowanie przestrzenne Szczegóły
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie przestrzenne Szczegóły
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie przestrzenne Szczegóły
Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
Sporządzenie aktu zgonu Urzad Stanu Cywilnego Szczegóły
Sporządzenie aktu małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Rejestracja działalności gospodarczej Ewidencja Ludnści Szczegóły
UZYSKIWANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Sekretarz Urzędu Gminy Wielgie Szczegóły
POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU Sekretarz Urzędu Gminy Wielgie Szczegóły
Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) Sekretarz Urzędu Gminy Wielgie Szczegóły
SKARGI I WNIOSKI Wydział Organizacyjny w zakresie rejestrowania i nadzorowania trybu oraz terminowości załatwienia skargi / wniosku. Komórka organizacyjna lub wydział merytoryczny wskazany przez Wójta w zakresie merytorycznego ustosunkowania się do skargi / wniosku Szczegóły
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
« 1 2 3 »