Zamknij okno Drukuj dokument

P R O T O K O Ł nr 7/5/11 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 03 października 2011 roku.

 P R O T O K O Ł nr 7/5/11

z odbytego posiedzenia

komisji rolnej i rozwoju gospodarczego

w dniu 03 października 2011 roku.


W posiedzeniu uczestniczyli:


1. Benedykt Słomski - Przewodniczący komisji rolnej i rozw.gosp. 2. Mariusz Przybyszewski - - „ -,

3. Franciszek Jankowski - - „ -,

4. Adam Rejmer - - „ -.


oraz Skarbnik Gminy.


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.


Przedstawił następujący porządek posiedzenia :


  1. Analiza projektów uchwał na XII sesję Rady Gminy.

  2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji.

  3. Kontrola urządzęń melioracyjnych po przeprowadzonych konserwacjach.

  1. 4. Sprawy różne.

Przedstawiony porządek posiedzenia komisja przyjęła bez uwag.


Ad. 1


Wójt przedstawił przygotowane projekty uchwał w sprawach :


a/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu,


b/ zmieniająca uchwałę Nr III/27/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok,


c/ zmieniająca uchwałę Nr III/25/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010 roku w

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2011-2017,


d/ ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

- 2 -


e/ wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości w miejscowości Wielgie.


f/ ustalenia regulaminu targowiska w Wielgiem,


g/ wygaśnięcia mandatu Radnego.


Po dokładnej analizie przygotowane projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie celem przedstawienia na sesji Rady Gminy.


Ad 2


Członkowie komisji zapoznali się z aktualną sytuacją w zakresie budowy wodosiągów na terenie gminy i kanalizacji, którą przedstawił Pan Krzysztof Głowiński.

Do przedstawionej informacji w dyskusji głos zabrał Pan Benedykt Słomski, który zapytał o budowę nitki wodociągowej do Pana Andrzeja Markowskiego.

Na zapytanie odpowiedzi udzielił pracownik UG informując, że zadanie to będzie wykonane.


Ad 3


Pan Wojciech Mirodka Prezes GSW przedstawił aktualne wykonanie prac melioracyjnych na terenie gminy, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W toku ogólnej dyskusji rozważano sprawy składek członkowskich, usuwania awarii i pozysku środków zewnętrznych.

Na kieerowane pytania odpowiedzi udzielał Pan Mirodka.


Ad . 4


W sprawach różnych poruszono sprawę remontu dróg gminnych, zgłoszono niezadowolenie w zakresie dostawy gruzu i zbyt wysokiej ceny.


Na tym zakończono posiedzenie komisji.


Protokołowała : Przewodniczący komisji:


Grażyna Wyszyńska Benedykt Słomski
Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2011-12-20 12:12:26
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2011-12-20 12:12:44
Ostatnia zmiana:2011-12-20 12:13:04
Ilość wyświetleń:632