Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW - informacje

 

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW - informacje

Wyborca, obywatel polski, stale zamieszkały lub nigdzie niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy, zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania.

Wniosek można składać najpóźniej do 23 maja 2014r., do godz. 14:00.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Wielgiem

ul. Starowiejska 8

pokój nr 6 – Ewidencja Ludności

Tel. 542897380


Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

  • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejUDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Rejestr wyborców jest udostępniany, do wglądu w Urzędzie Gminy, na pisemny wniosek, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu. (23 maja 2014r., do godz. 14:00)

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112  z późn. zm.)

  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)

INNE INFORMACJE

Dopisać do rejestru wyborców mogą tylko osoby na stałe zamieszkałe na terenie Gminy Wielgie, które nie są zameldowane na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców wydaje się w sytuacji udowodnienia, że dana osoba na stałe zamieszkuje na obszarze danej gminy. 

To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt tj. dokumentu najmu, własności, a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z Gminą Wielgie można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp. Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców zameldowana na pobyt czasowy zobowiązana jest do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a  deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie Gminy Wielgie może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

Rejestr Wyborców - wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Rejestr Wyborców deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
Rejestr Wyborców - wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.
Rejestr Wyborców - wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

 

SPIS WYBORCÓW – informacje

 

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.

Wniosek należy złożyć do 20 maja 2014r.


(do pobrania SW wniosek o dopisanie do spisu wyborów - czasowe przebywanie.pdf)

Wyborca niepełnosprawny może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, (spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych) na własny wniosek wniesiony na piśmie. 


Wniosek należy złożyć do 12 maja 2014r. 
(do pobrania SW wniosek o dopisanie do spisu wyborców – niepełnosprawny.pdf)

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Wielgiem

ul. Starowiejska 8

pokój nr 6 – Ewidencja Ludności

Tel. 542897380

 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje (po wypełnieniu wniosku), zaświadczenie o prawie do głosowania. Na jego podstawie może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Zaświadczenia o prawie do głosowania można pobierać do 23 maja 2014r. do godz. 14:00

 (do pobrania SW wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.pdf)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Wielgiem

ul. Starowiejska 8

pokój nr 6 – Ewidencja Ludności

Tel. 542897380

 

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW


Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 5 maja 2014r. do 19 maja 2014r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r. w sprawie spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest udzielona na piśmie.

(do pobrania SW wniosek o udostępnienie spisu wyborców.pdf)

OBWODY GŁOSOWANIA ODRĘBNE


Spis wyborców w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i w aresztach śledczych, a także oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów sporządza się na podstawie wykazów osób na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie spisu wyborców, które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Wykazy osób, o którym mowa wyżej, kierownicy ww. jednostek przekazują do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 20 maja 2014r. 

W spisie nie umieszcza się osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Kierownik jednostki, w której utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania - po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z tut. Urzędu. 

W razie konieczności dopisania do spisu wyborców - w powyższych jednostkach - osób przybyłych do jednostki, w której utworzono obwód głosowania, po sporządzeniu wykazu kierownik tej jednostki niezwłocznie doręcza właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych wyborców nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów tj. do 23 maja 2014r. 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942 ze zm.);

  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do posłów do Parlamentu Europejskiego.Załączniki

RW deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców (181.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RW wniosek o skreślenie z rejestru wyborców (341.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RW wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (125.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RW wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców (122.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SW wniosek o dopisanie do spisu wyborców - niepełnosprawny (132.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SW wniosek o dopisanie do spisu wyborów - czasowe przebywanie (124.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SW wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (148kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SW wniosek o udostępnienie spisu wyborców (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2014-03-24 12:13:20
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2014-03-24 12:28:35
Ostatnia zmiana:2014-03-24 12:30:54
Ilość wyświetleń:1982

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij