Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Wielgie, dn. 30.04.2007 r.

GSO.A.O.-7624-3/5/2007

 

 

 

DECYZJA

 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

 na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt. 4, w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm. ) oraz na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2006 r. Nr 98, poz.1071 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Firmy „ARPAL” Jadwiga Świerczyński ul. Włocławska 18, 87-603 Wielgie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącej stacji paliw płynnych na działce nr 297 położonej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie” oraz po dokonaniu uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Lipnie, postanowienie znak: OŚ.7633-34/07 z dnia 10 kwietnia 2007 r. i Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Lipnie, postanowienie znak: N.NZ-42-8-4/1080/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. 

 

 

USTALAM

 

dla inwestycji polegającej na „Przebudowie istniejącej stacji paliw płynnych na działce nr 297 położonej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie” następujące warunki środowiskowe:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- „Przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych na działce nr 297 położonej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie”.

Inwestycja obejmować będzie modernizację istniejącej stacji paliw, położonej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie. Istniejące 4 zbiorniki nadziemne o konstrukcji jednopłaszczowej i pojemności łącznej V= 40 m3 do magazynowania paliw płynnych zostaną zastąpione zbiornikiem podziemnym o łącznej pojemności paliw V= 40 m3, dzielony na cztery komory.

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- surowce i odpady magazynować, odprowadzać zgodnie z przepisami ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach,

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

-   inwestycja nie może powodować zanieczyszczeń środowiska

- przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. ze zm. ).

 1.  Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie dotyczy.

 1. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięcia, dla którego prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie dotyczy

 1. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie dotyczy

 1. Pozostałe uwarunkowania wynikające z postanowień Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lipnie:

- na etapie budowlanym będzie do minimum zredukowane oddziaływanie inwestycji na środowisko, zdrowie i życie ludzi,

- dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska,

- będzie prawidłowo prowadzona gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 

 

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw płynnych na działce nr 297 położonej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie. O wszczęciu postępowania powiadomiono mieszkańców gminy Wielgie, którzy w określonym terminie nie wnieśli żadnych uwag i nie zgłosili zastrzeżeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z dnia 3 grudnia 2004 r. ze zm. ) wnioskowana inwestycja polegająca na przebudowie istniejącej stacji paliw płynnych na działce nr 297 położonej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie stwierdzono obowiązku sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze. zm. ) Wójt Gminy Wielgie wystąpił do Starostwa Powiatowego w Lipnie i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lipnie o wyrażenie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i ewentualnego jego zakresu w związku z wyżej wymienionym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Starostwo Powiatowe w Lipnie postanowieniem OŚ.7633-34/07 z dnia 10 kwietnia 2007 r. zaopiniowało powyższą inwestycję jako niekwalifikującą się do wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie w postanowieniu N.NZ-42-8-/1080/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. nie stwierdził konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po uzyskaniu powyższych uzgodnień w formie postanowień wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji zamkną się w obrębie działki inwestora.

Biorąc powyższe pod uwagę wydanie niniejszej decyzji jest zasadne i należało orzec jak w sentencji.

 

 

 

 

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy w Wielgiem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie
 3. Starostwo Powiatowe w Lipnie
 4. a/a

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Orłowska-Olewińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Marczewski - administrator
Data wprowadzenia:2007-04-30 13:35:07
Opublikował:Krzysztof Marczewski - administrator
Data publikacji:2007-04-30 13:37:13
Ostatnia zmiana:2007-04-30 13:37:13
Ilość wyświetleń:1629
Urząd Gminy Wielgie
Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij