Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielgie za 2015r.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami

komunalnymi na terenie

Gminy Wielgie za 2015r. 

I. Podstawa prawna i cel przygotowania

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 250 ze zm.), gdzie określony został wymagany zakres takiej analizy.

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.


II. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 250 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. ws. poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. ws. wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. ws. wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),

 • Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r. (Dz.Urz. z 2012 r. poz. 2028)


III. Możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwości przetwarzania odpadów


Na terenie Gminy Wielgie nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.

Od 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zajmuje się firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. , ul. K.Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno. Pierwsza umowa została zawarta na rok tj. od 01.07.2013r. do 30.06.2014r, natomiast druga na trzy lata od 01.07.2014r. do 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Wielgie od 01.01.2014r. został udostępniony stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie. Do tego punktu można bezpłatnie dostarczać własnym transportem odpady selektywne tj. odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, gruz, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia i odzież, odpady bio, chemikalia, żużle, popioły, papier, PCV, zużyte akumulatory i baterie, metal, przeterminowane leki, opakowania wielomateriałowe, szkło. W punkcie nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne, odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, odpady pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Ponadto w obiektach użyteczności publicznej (Urząd Gminy Wielgie, placówki oświatowe na terenie gminy) zostały udostępnione pojemniki na zużyte baterie. W 2015r. - w pięciu wyznaczonych punktach na terenie Gminy została przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV oraz zużytych opon od rowerów i samochodów osobowych.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.


W 2015r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.


3.1 Koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów oraz utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wielgiem, wynikają z umowy zawartej pomiędzy Gminą Wielgie i firmą wywozową. Za 2015r. zgodnie z umową za odbiór, transport zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych koszty wynoszą 539.280 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015r. Wynoszą 656.524,67 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015r. 97.631,13 zł

Należność niewymagalna na dn. 31.12.2015r. z dn. 01.01.2016r. staje się zaległością 30.122,00 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2015r. 6.097,70zł

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 778.185,10zł

Do zalegających z opłatami za odbiór odpadów komunalnych w roku 2015 wysyłane były upomnienia, oraz była prowadzona egzekucja w celu przymusowego ściągnięcia należności.

3.2 Koszty wynikające z wdrożenia i obsługi nowego systemu gospodarowania odpadami w 2015 r

a) koszty administracyjne systemu: 84.508,59 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracowników

- szkolenia pracowników

- programy komputerowe,

- edukacja społeczeństwa

- zestaw komputerowy

- koszty eksploatacyjne (materiały biurowe, tonery, energia, prowizje bankowe, obsługa prawna, telefony, inne ).

4. Liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2015r. wynosiła 6873 osób.

Informacja o liczbie deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015r.:

 • liczba przyjętych nowych deklaracji – 20

 • liczba zmian deklaracji – 224

Ilość kart nieruchomości wg stanu na 31.12.2014r. – 1629 • W 2015r. zostało wysłanych 74 wezwań do złożenia deklaracji oraz wyjaśnień (wezwania dotyczyły nowych nieruchomości oraz urodzeń)

 • W 2015r. w stosunku do 8 właścicieli/użytkowników nieruchomości zamieszkałych, zostało wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • W 2015r. zostały wydane 4 decyzje umarzające opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,


5. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Wielgie.


Na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających odpady komunalne z terenu gminy Wielgie w roku 2015 odebrano następujące frakcje i ilości odpadów:

Nazwa i adres instalacji, do której zostały

przekazane odpady komunalne6


Kod odebranych odpadów

komunalnych 4)


Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4)


Masa odebranych odpadów

komunalnych 5) [Mg]


Sposób zagospodarowania 6)

odebranych odpadów

komunalnych

Sortownia odpadów

Lipno, ul. Wyszyńskiego 56

20 03 01

Zmieszane odpady komunalne

655,5


R 12

Sortownia odpadów

Lipno, ul. Wyszyńskiego 56

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

38,8

R 12

Sortownia odpadów

Lipno, ul. Wyszyńskiego 56

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

107

R 12

Sortownia odpadów

Lipno, ul. Wyszyńskiego 56

15 01 07

Opakowania ze szkła

20,6

R 12

Sortownia odpadów

Lipno, ul. Wyszyńskiego 56

17 01 01

Odpady z betonu

9,1

R 12

Sortownia odpadów

Lipno, ul. Wyszyńskiego 56

16 01 03

Zużyte opony

7

R 12

Sortownia odpadów

Lipno, ul. Wyszyńskiego 56

20 01 36

Odpady RTV – AGD

2,2

R 12

Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych

Lipno, ul. Wyszyńskiego 56

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe


4,4

R 12

Koniec energetyczny Lipno, ul. Wyszyńskiego 56

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

9,6

R3/inne biologiczne procesy przetwarzania


1) Wymagane poziomy recyklingu


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą odpowiednio:Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2013r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020r

Papier, metal,

tworzywa sztuczne, szkło


1214


16


18


20


30


40


50

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe


36


38


40


42


45


50


60


70


Na terenie Gminy Wielgie osiągnięto następujące poziomy:

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 17,69%.

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%


2) Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

Rok

2012 r.

16 lipca 2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16 lipca

2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]75
50
50
50
45
45
40
40
35


 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania dla Gminy Wielgie w 2015 roku wyniósł: 21,1 % ( nie uwzględniono danych dotyczących kompostowania).IV. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki do segregacji.

W ramach systemu gospodarowania odpadami wszystkich mieszkańców wyposażono w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na odpady zmieszane oraz w worki do segregowania odpadów. Usługę świadczyło: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Koszt wyposażenia nieruchomości w pojemnik i worki wliczono w cenę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


V. Podsumowanie i wnioski

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielgie za 2015 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dostarczenia niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Niniejsza analiza dotyczy roku 2015. Od lipca 2013r. Właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy na podstawie złożonych deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielgie funkcjonuje prawidłowo. System ten działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i oparty jest o akty normatywne różnego szczebla.

W roku 2015 zostały osiągnięte wymagane poziomy recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z terenu Gminy Wielgie oraz wysoki poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Obsługa i funkcjonowanie systemu na obecnym etapie nie wymaga inwestycji w infrastrukturę gminy. Priorytetowym zadaniem dla Gminy Wielgie na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ich racjonalnego sortowania – systematyczne zwiększanie wskaźnika segregacji u źródła.


Opracowała: Anita Włodarczyk

Zaakceptował: Jan Wadoń

Zatwierdził: Tadeusz Wiewiórski


Załączniki

ANALIZA za 2015 WIELGIE (236.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2016-04-29 10:22:58
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2016-04-29 10:30:50
Ostatnia zmiana:2016-04-29 10:40:56
Ilość wyświetleń:236

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij