Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł Nr 4/3/2015 z odbytego wpólnego posiedzenia komisji w dniu 13 marca 2015 roku.

 


P R O T O K O Ł nr 4/3/2015

z odbytego wpólnego posiedzenia komisji

w dniu 13 marca 2015 roku.



W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wszystkich komisji:


Komisja rolna i rozwoju gospodarczego


1. Mariusz Przybyszewski - Przewodniczący komisji

2. Krystyna Walkowicz - członek komisji,

3. Bożena Karbowska - - „ -,

4. Radosław Ziółkowski - - „ -.



oraz Wójt, Przewodnicząca RG i Skarbnik Gminy .


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :


  1. 1. Analiza przygotowanych projektów uchwał na VI sesję RG.

  2. 2. Sprawy różne.

Ad. 1


Wójt przedstawił przygotowane projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy w sprawach:



a/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015,


b/ zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2015-2025,


Wymienione projekty szczegółowo omówił Skarbnik Gminy, natomiast załącznik inwestycyjny omówił Wójt przedstawiając zadania do realizacji pn:


  • Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś (kierunek Fydryszewski)” w kwocie 10.000zł,


- 2 -


  • Budowa sieci wodociągowej w m. Płonczynek (kierunek Szczepański)” w kwocie 10.000zł.

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Zaduszniki (spinka od strony Oleszna)” w kwocie 100.000zł,

- „Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Zaduszniki na rzece Św. Strumień” w kwocie 10.000zł,

- „Przebudowa ul. Kasztanowej w m. Wielgie” w kwocie 10.000zł,

- „Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” w kwocie 10.000zł,

- „Budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy” w kwocie 20.000zł,

- „Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Wielgie” w kwocie 1.300zł,

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ogrodowej i Lipowej w m. Wielgie” w kwocie 180.000zł,

- „Utwardzenie placu przy świetlicy Oleszno” w kwocie 5.000zł,

- „Utwardzenie placu przy świetlicy w Bętlewie” w kwocie 5.000zł,

- „Utwardzenie placu przy świetlicy w Suszewie” w kwocie 5.000zł,

- „Utwardzenie placu przy świetlicy w Złowodach” w kwocie 5.000zł,

- „Wykonanie obniżenia sufitu do 3,0m w świetlicy środowiskowej oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Witkowo” w kwocie 20.000zł,

- „Utwardzenie placu przy Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnym w Suradówku” w kwocie 5.000zł,

- „Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy” w kwocie 120.000zł,

- „Zakup i montaż kontenerów na boisko sportowe w Teodorowie” w kwocie 58.581zł.

3. Zwiększeniem środków na inwestycje pn:

  • Budowa sieci wodociągowej w m. Wielgie (spinka nad gazociągiem przy ul. Włocławskiej)” w kwocie 35.000zł,

  • 3 -


- „Budowa sieci wodociągowej w m. Suradówek (kierunek Rohde)” w kwocie 60.000zł,

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Zaduszniki (kierunek Górecka)” w kwocie 40.000zł,

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów sportowych i rekreacyjnych w Wielgiem” w kwocie 9.000zł,

- „Budowa garażu dla OSP Tupadły” w kwocie 10.000zł,

- „Rewitalizacja Szkoły Podstawowej w Czarnem” w kwocie 30.000zł,

4. Zabezpieczeniem środków na:

- remont ogrodzenia przy stacji uzdatniania wody i inne wydatki bieżące w kwocie 23.500zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osoby pobierającej opłatę targową w kwocie 1.900zł,

- utrzymanie dróg gminnych (przepusty, wyrównanie dróg) w kwocie 40.000zł,

- zakup monitoringu do Urzędu Gminy, inkaso, licencje, PFRON, podróże służbowe oraz szkolenia w kwocie 64.560zł,

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, ubrania bojowe w kwocie 22.000zł,

- zwrot kosztów dotyczących uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach w kwocie 10.000zł,

- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie 5.000zł,

- remont ogrodzenia przy przepompowni i naprawę kanalizacji przy ul. Cmentarnej w kwocie 35.000zł,

- „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenów gminy Wielgie” w kwocie 125.000zł,

- zakup materiałów, usług i nagłośnienia do świetlicy w Tupadłach w kwocie 11.000zł,

  • stypendia uczniów wybitnie uzdolnionych w kwocie 2.000zł,

  • 4 -

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boiska w kwocie 5.000zł.

5. Zwiększeniem planu wydatków wynikającym z niewykorzystania środków w 2014 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 76.750zł.

6. Zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w kwocie 31.363zł.

7. Zwiększeniem wynikającym z niewykorzystania środków w 2014 roku na realizację zadaniaWpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rokw kwocie 30.089.


Do przedstawionej informacji w dyskusji głos zabrali:


Radny Ludwik Bieńkowski ustosunkował się do planowanej budowy drogi w kierunku parku i stwierdził, że jest to droga do nikąt.

Uważa, że w gminie pilniejsze potrzeby w zakresie budowy i naprawy dróg.


Franciszek Jankowski stwierdził, że na rewitalizację parku nie stać gminy, gdyż potrzebne będą bardzo duże środki finansowe. Wydano już 100 000 . Na przeprowadzoną wycinkę, gdzie podzielone zdania, konieczne jest odmulenie stawów, aby nie uległy wywrotom pozostałe drzewa.


Przewodnicząca stwierdziła, że w przyszłości ten park będzie wizytówką gminy. Dodała , że prace w parku będą wykonywane w zależności od pozysku środków zewnętrznych.


Wójt jest za tym,aby sukcesywnie prace w parku prowadzić szukając korzystnych ofert np. odmulenie stawów w zamian za pozyskany torf, aby jak najmniej środków kierować z budżetu gminy. Stwierdził, że w przyszłości może to miejsce stać sięPerełkągminy. Potwierdził wypowiedź Radnego, że konieczne jest uregulowanie stosunków wodnych.


c/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku,


d/ o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,


Niżej wymienione projekty omówił Sekretarz Gminy.


- 5 -


e/ określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wielgie,


f/ o zmianie uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wielgie w miejscowościach Wielgie,Czarne i Zaduszniki,


Analizując projekt uchwały Radny Ludwik Bieńkowski proponował utworzenie w przyszłości punktów przedszkolnych w sołectwach, w których do tego warunki.


g/ utworzenia odrębnego obwodu głosowania.


Komisja przygotowane projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie celem przedstawienia na VI sesji Rady Gminy.


Ad.3


W sprawach różnych komisja rozpatrywała sprawę remontu dróg gminnych, braku dokumentów KRUS, wycieku wody w Suradówku, zasów wodociągowych .



Na tym zakończono posiedzenie komisji.


Protokołowała : Grażyna Wyszyńska

Przewodniczący komisji: Mariusz Przybyszewski





























Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Wielgie
Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2015-05-13 14:04:40
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2015-05-13 14:06:12
Ostatnia zmiana:2015-05-13 14:06:15
Ilość wyświetleń:390

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij