Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 21/2/2013 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 20 marca 2013 roku.

 


P R O T O K O Ł nr 21/2/2013

z odbytego posiedzenia komisji rolnej

i rozwoju gospodarczego

w dniu 20 marca 2013 roku.W posiedzeniu uczestniczyli:


1. Benedykt Słomski - Przewodniczący komisji ,

2. Franciszek Jankowski - - „ -,

3. Adam Rejmer - - „ -,

4. Mariusz Przybyszewski - - „ - ,

5. Radosław Ziółkowski - - „ -.


oraz Wójt, Skarbnik Gminy i Przewodnicząca RG .


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.


Przedstawił następujący porządek posiedzenia :


1. Analiza projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Przedstawiony porządek posiedzenia komisja przyjęła bez uwag.


Ad. 1


Wójt Gminy przedstawił przygotowane projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy w sprawach:

a/przystąpienia Gminy Wielgie do realizacji projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 


b/o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
- 2 -


c/zasad realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgie w roku 2014 oraz partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy,


d/ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,


e/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie, 


f/ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,


g/określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 


h/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielgie ,


i/ bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych,


j/wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Wielgie przy ul. Starowiejskiej 1,


k/wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku,


l/uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielgie na 2013 rok",


ł/wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,


m/zmieniająca uchwałęNrXXVI/192/12 RadyGminyWielgiezdnia28 grudnia2012 rokuwsprawiebudżetugminyna2013 rok,


- 3 -


n/ zmieniającauchwałęNrXXVI/191/12 RadyGminyWielgiezdnia28 grudnia2012 rokuwsprawieuchwaleniaWieloletniejPrognozyFinansowejGminyWielgienalata2013-2025,


o/zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ,


p/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

 

r/zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zmiana systemu ogrzewania w ZPO Wielgie" ,


s/ zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wielgie",


t/ zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ,


u/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2013 roku ,


w/sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Teodorowo w drodze przetargu nieograniczonego,


y/wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości w miejscowości Czarne,


z/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Przewodniczący komisji zapytał jaki jest % zadłużenia gminy na chwilę obecną.


Skarbnik Gminy poinformowała, że na dzień dzisiejszy zadłużenie gminy waha się w granicach ok.16 %.


Po omówieniu przygotowanych projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy i udzielonych wyjaśnieniach na zapytania komisja zaopiniowała pozytywnie.


Ad. 2


W sprawach różnych poruszano sprawy głównie złego stanu dróg gruntowych na terenie gminy. Rozważane były możliwości pozysku jak najlepszego materiału na remonty dróg.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Protokołowała :

Grażyna Wyszyńska

 Przewodniczący komisji:

Benedykt Słomski

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2013-04-29 12:28:32
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2013-04-29 12:28:57
Ostatnia zmiana:2013-04-29 12:32:59
Ilość wyświetleń:522

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij