Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

Ogłosenie o konkursie: Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Wielgie

 

na podstawie uchwały Rady Gminy Wielgie Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

I.  Rodzaj i formy realizacji zadania.

1.      Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

-        prowadzenia przez klub sportowy zajęć w dyscyplinie sportowej: piłka nożna,

-        organizowania zawodów sportowych i/lub uczestnictwa w nich.

2.      Forma realizacji współpracy: wsparcie.

 

UWAGA:

Konkurs nie obejmuje imprez o charakterze wyłącznie komercyjnym, rekreacyjnym, rozrywkowym oraz gminnych i lokalnych festynów, zabaw, wycieczek i biesiad, mających na celu integrację lokalnych społeczności. Projekty przedłożone na wyżej wymienione zadania z przyczyn formalnych – jako niezgodne z celami i założeniami konkursu – nie będą podlegały ocenie merytorycznej

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2013.

 

1.      Na realizację zadania w roku 2013 planuje się przeznaczyć kwotę dotacji celowej z budżetu w wysokości 48000,00 zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

2.      Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3.      W przypadku zwiększenia w 2013 roku środków budżetowych na realizację niniejszego zadania, Wójt może przeznaczyć środki na:

- zwiększenie dotacji na zadanie wyłonione wcześniej w konkursie,

- inne zadanie w ramach niniejszego konkursu, które spełniło wymogi formalne oraz otrzymało w ocenie merytorycznej minimalną liczbę punktów stanowiącą próg umożliwiający przyznanie dotacji

- zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 

III. Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zadania.

 

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje na postawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127 poz. 857) oraz uchwały Rady Gminy Wielgie Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu.

1.      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

2.      Wójt Gminy Wielgie może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

3.      W przypadku wyboru ofert do realizacji, kwota dofinansowania ze strony Gminy Wielgie nie może przekroczyć 90 % rzeczywistych kosztów.

4.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Wielgie.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1.      Zadanie winno być zrealizowane w roku 2013 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania  zadań określone zostaną w umowach.  

Termin realizacji zadania ustala się od 20 lutego  2013 do dnia  30 listopada 2013r.

2.      Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami  w zakresie opisanym w ofercie.

3.      Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Wielgie.

4.      Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.

5.      Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Wielgie.

6.      Przy ocenie ofert Komisja  bierze pod uwagę następujące kryteria:

1)      możliwość realizacji zadania przez beneficjentów

2)      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

3)      wysokość wkładu własnego beneficjenta , przeznaczonego na realizację zadania,

4)      dotychczasowe doświadczenie we współpracy ( w tym rozliczalności) z gminą

7.      Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.

8.      Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy, który podejmuje ostateczną decyzję.

9.      Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

-        realizację programów szkolenia sportowego,

-        zakup sprzętu sportowego,

-        pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

-        pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

-        koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania np. koszty transportu, nagród

-        koszty osobowe merytoryczne, w tym np. koordynacja projektu, wynagrodzenia dla trenów, sędziów sportowych i innych osób zatrudnionych do realizacji zadania

-        koszty administracyjne, np. : obsługa księgowa projektu

tylko jeśli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub dla społeczności lokalnej

10. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji winny być zgłaszane do Urzędu Gminy w formie pisemnej z prośbą o akceptację.

 

V. Termin składania ofert.

 

1.      W    konkursie mogą  brać udział kluby sportowe.

1.      Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania wg załączonego wzoru.

2.      Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

3.      Do oferty należy dołączyć:

-          aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);

-          aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji;

-          sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;

-          harmonogram realizacji zadania publicznego.

4.      Formularz oferty i regulamin konkursu można otrzymać w pok. nr 12 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy http://bip.wielgie.pl w zakładce „ogłoszenia o konkursach na realizację zadań publicznych”

5.      Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielgiem w zamkniętych kopertach opisanych wg wzoru: Oferta na konkurs „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku

6.      Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2012 na realizację zadania tego samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom organizacyjnym podległym Gminie.

 

W roku 2012 wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania tego samego rodzaju wynosiła 85 004,28 zł.

 

VII.  Postanowienia końcowe.

 

1.      Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Wielgie

2.      Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1)      wyodrębnienia w  ewidencji księgowej  środków otrzymanych na realizację umowy,

2)      dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy (Referat Finansowy) oryginałów  dokumentów (faktur,  rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości  wydatkowania dotacji  oraz  kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji  z nią związanej,

3)      kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli  całości realizowanego zadania pod względem finansowym i  merytorycznym.

3.      Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Wielgie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielgie w zakładce „ogłoszenia o konkursach na realizację zadań publicznych”.

 

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie (224.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty (270.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór sprawozdania (335.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy (125.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz uchybień (842.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki wspieranie (418.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Głowiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Głowiński
Data wprowadzenia:2013-01-17 10:20:47
Opublikował:Krzysztof Głowiński
Data publikacji:2013-01-17 10:24:03
Ostatnia zmiana:2013-02-21 09:18:49
Ilość wyświetleń:1183
Urząd Gminy Wielgie
Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij