Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie

                                                                                                            Załącznik Nr1

do uchwały Nr XVII/95/2004

Rady Gminy Wielgie

z dnia 28 czerwca 2004 r.

 

R e g u l a m i n

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie

 

 

R o z d z i a l   I

Przepisy ogólne

 

§1

1.   Niniejszy regulamin określa:

1)      wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych,

2)      rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości  oraz drogach publicznych a także zasady ich rozmieszczania,

3)      częstotliwość, zasady i sposób usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4)      obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarcze, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością, dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

5)      wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowi deratyzacji  i  terminów jej przeprowadzania.

2.   Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622, Dz.U. z 1997r. Nr 60, poz.369, Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.272, Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz.l085 i Nr 154, poz.l800, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz.984 i Dz.U. z 2003r. Nr 7, poz.78),

2)      nieruchomości - należy przez to rozumieć część powierzchni ziemi stanowiąca, odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków ( art. 46 § kodeksu cywilnego),

3)      właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością,

4)      odpadach  komunalnych  -  należy  przez  to  rozumieć  odpady,  powstające  w gospodarstwach domowych a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są, podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

5)      podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć podmioty, które legitymują się ważnym zezwoleniem na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, prowadzeniu działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt, wydanym na podstawie art. 7 ustawy,

6)      zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby akwariowe oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych,

7)      zwierzęta gospodarskie - należy przez to rozumieć w szczególności świnie, owce, kozy, konie, bydło, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, króliki, nutrie, norki,

tchórzofretki, lisy, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta nie wymienione w pkt. 7.

3.      W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w której ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki obciążają właścicieli nieruchomości zgodnie z ust. 2 pkt. 3.

 

§ 2

1.                    Gmina Wielgie tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku w

szczególności poprzez:

1)     propagowanie działań mieszkańców gminy na rzecz ekologii,

2)     wspieranie, w miarę posiadanych środków, inicjatyw mieszkańców zmierzających do utrzymania czystości i porządku w miejscu zamieszkiwania,

3)     utrzymywanie i modernizację wysypiska odpadów komunalnych,

4)     budowę i utrzymanie na terenie gminy oczyszczalni ścieków oraz budowę i utrzymanie kanalizacji sanitarnej,

5)     wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie utrzymania czystości i porządku,

6)     bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszego regulaminu,

7)     tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania.,

8)     wprowadzenie zakazu  wywozu  odpadów  komunalnych  w  miejsca  inne  niż oczyszczalnia ścieków lub wysypisko śmieci,

9)     wprowadzenie zakazu wypalania traw, suchych roślin i innych odpadów,

10) kierowanie wniosków o ukaranie w stosunku do osób winnych zaniedbań lub też uchylających się od obowiszków w zakresie utrzymania porządku i czystości określonych w ustawie i niniejszym regulaminie,

11) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok padłych bezdomnych zwierząt oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami zbiórki i utylizacji padłych zwierząt.

 

Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości           i terenach użytku publicznego

 

§3

1.       Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1)      wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz do utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2)      przyłączenia wewnętrznej kanalizacji sanitarnej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;

3)      gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w urządzeniach o których mowa w pkt. 1;

4)      usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyłącznie za pośrednictwem podmiotów uprawnionych, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 5 niniejszego regulaminu, na podstawie urnowy zawartej z takim podmiotem,

5)      uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

2.       Jeżeli na nieruchomości prowadzone są roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.ll26 z późn. zm), utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy w zakresie określonym w ust. 1 należy do kierownika budowy.

3.       Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i przechowywania tych dowodów przez okres 1 roku.

4.       Na żądanie Wójta lub osoby(osób) przez niego upoważnionej, właściciel nieruchomości lub osoba, w której mowa w ust. 2 zobowiązany jest okazać umowę zawartą z podmiotem uprawnionym do usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5, oraz dowód opłaty za te usługi.

 

§4

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1)   sprzątania terenu nieruchomości i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców z zanieczyszczeń i odpadów komunalnych;

2)   zamiatania terenów utwardzonych, aby nie dopuścić do zalegania na nich zanieczyszczeń.

 

§5

1.       W budynkach wielolokalowych winna znajdować się tablica zawierająca dane:

       1)  adres właściciela lub zarządcy nieruchomości oraz regulamin porządku domowego;

       2)  numer telefonu pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, pogotowia             

           energetycznego, wodociągowego.

2.       Nieruchomości zabudowane powinny być oznaczone w sposób trwały i widoczny numerami porządkowymi.

 

§6

1.       Mycie i naprawa pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, dozwolone są z zachowaniem następujących warunków:

1)   może się odbywać wyłącznie w obrębie nieruchomości i za zgodą właściciela nieruchomości

2)   powstające ścieki zawierające szkodliwe substancje nie ulegające biodegradacji nie mogą, być odprowadzane bezpośrednio do ziemi lub zbiorników wodnych,

3)   powstające odpady z naprawy i regulacji pojazdów samochodowych będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

2.       Zabronione jest mycie pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, lasach, parkach i w pobliżu zbiorników wodnych.

 

 

Rozdział III

Rodzaj urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie

nieruchomości oraz na drogach publicznych a także zasady ich rozmieszczania

 

§7

1.       Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do używania w celu gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości typowych zamkniętych pojemników, kontenerów  z uwzględnieniem możliwości segregacji odpadów.

2.       Właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać, co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów na każdą nieruchomość.

3.       Ilość urządzeń, ich rodzaj i wielkość powinny być uzależnione od potrzeb mieszkańców.

 

4.       Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych w obrębie nieruchomości winny być ustawione w wydzielonych miejscach, z łatwym dostępem dla podmiotów zajmujących się wywozem odpadów. Sposób ustawienia pojemników nie może stwarzać niedogodności dla mieszkańców nieruchomości i mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

5.       Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych.

6.       Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania urządzeń do gromadzenia odpadów w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Urządzenia winny być przez właściciela nieruchomości okresowo dezynfekowane.

7.       Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej.

 

                                                                         § 8

Właściciele nieruchomości, mogą organiczną część odpadów kompostować na terenie posiadanej nieruchomości. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla innych osób ani powodować zanieczyszczenia sąsiednich działek.

                                                                         

§ 9

1.      Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów: szkła, butelek plastikowych oraz w przyszłości selektywną zbiórką objęta będzie również makulatura.

2.        Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów gmina nieodpłatnie udostępnia w poszczególnych miejscowościach w miejscach ogólnie dostępnych.

 

§10

1.       Na nieruchomości, która nie została przyłączona do kanalizacji sanitarnej, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia jej w oczyszczalnie przydomowe       lub w szczelne zbiorniki bezodpływowe oraz do ich opróżniania w miarę potrzeb.

2.       Pojemność szamba winna uwzględniać normatywne ilości odpadów ciekłych na jednego mieszkańca zgodnie z odrębnymi obowiązującymi przepisami.

 

§11

1.       Na drogach publicznych, chodnikach, placach, skwerkach i zieleńcach odpady komunalne gromadzone są, w koszach ulicznych ustawionych w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez przechodniów.

2.       Organizatorzy imprez, spotkań o charakterze publicznym są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości na obszarze, gdzie się one odbywają poprzez:

       wyposażenie miejsca organizacji imprez w odpowiednią liczbę pojemników na odpady  

          oraz przenośnych sanitariatów,

      -  uprzątnięcie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy, spotkania itp.

      -   zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


  

Rozdział IV

Sposób i częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych

terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§12

1.         Komunalne odpady  stałe  przy  zachowaniu  podstawowych  przepisów  higieniczno-sanitarnych powinny być wywożone nie rzadziej jak jeden raz w miesiącu.

2.         Opróżnianie zbiorników bezodpływowych(szamb) następować winno z wyprzedzeniem wykluczającym ich przepełnienia i wylewanie się zawartości na powierzchnie terenu.

 

§13

1.      Odpady komunalne stałe należy usuwać wyłącznie na  składowiska  a  odpady komunalne ciekle wyłącznie do wyznaczonych punktów zlewnych oczyszczalni ścieków.

2.      Do wywozu odpadów komunalnych stałych należy używać sprzętu specjalistycznego, a do wywozu odpadów komunalnych ciekłych wozów asenizacyjnych (samochodowych, ciągnikowych).

3.      Do wywozu nieczystości stałych i płynnych upoważnione są tylko podmioty, o których mowa w § 1  ust. 2 pkt. 5

 

 

Rozdział V

0bowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe lub gospodarskie

 

§14

1.      Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością, dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują.

2.      Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:

1)     prowadzenie ich na uwięzi; w miejscach publicznych zwierzęta powinny być zabezpieczone w taki sposób aby nie kąsały, drapały lub brudziły,

2)     stały i skuteczny dozór nad zwierzętami ,

3)     nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci.,

4)     przestrzeganie innych obowiązków określonych w przepisach szczególnych jak opłacanie podatków od psów, obowiązkowe szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie oraz uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psów ras obronnych.

3.      Postanowienia ust. 1 i 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, trzymanych w charakterze zwierząt domowych.

4.      Właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając je na wypas powinni robić to w sposób jak najmniej uciążliwy, niestanowiący niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg publicznych.

5.      Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego nie może być uciążliwe dla otoczenia i sąsiednich nieruchomości.

6.      Obornik, odchody zwierząt i inne odpady pochodzące z hodowli winny być gromadzone

      w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu,

7.      Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi.

8.      Szczegółowe zasady chowu zwierząt regulują odrębne przepisy.

§15

1.      Psy powinny mieć stworzone przez właściciela takie warunki by nie mogły samodzielnie wydostać się poza teren nieruchomości oraz nie zagrażały osobom trzecim. Właściciele psów na nieruchomości wspólnej są zobowiązani do wyprowadzania ich na smyczy, a także stworzenia im takich warunków by nie przeszkadzało to innym użytkownikom (lokatorom) nieruchomości.

2.      Posesje, gdzie przebywają, psy ras mogących stworzyć zagrożenie lub psy agresywne, powinny być opatrzone estetycznym i czytelna, tabliczką z informacją „uwaga pies".

3.      Psy należy wyprowadzać na smyczy. W przypadku psów, co, do których istnieje uzasadniona obawa, ze mogą zachowywać się agresywnie, należy założyć kaganiec, przy przebywaniu w miejscach publicznych.

 

 

Rozdział VI

Wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej

przeprowadzania

 

§16

1.      Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości:

1)   w odniesieniu do budynków wielomieszkaniowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich – co najmniej 1 raz w roku,

2)   w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych - w miarę potrzeby.

2.      W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów, przeprowadza się deratyzację w uzgodnieniu z właściwym terenowo inspektorem sanitarnym.

3.      Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§17

1.      Kontrolę wykonywania i przestrzegania postanowień mniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy Wielgie za pośrednictwem uprawnionych osób oraz funkcjonariusze policji.

2.      Mieszkańcy gminy zobowiązani są podpisać umowy z uprawnionymi podmiotami na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, nie później niż w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

R e g u l a m i n_1 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Orłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Orłowska
Data wprowadzenia:2004-07-12 09:12:31
Opublikował:Agnieszka Orłowska
Data publikacji:2004-07-12 09:19:26
Ostatnia zmiana:2004-07-12 09:19:26
Ilość wyświetleń:2282
Urząd Gminy Wielgie
Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij