Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

Postanowienie o odwieszeniu postępowania - budowa “Farmy wiatrowej Wielgie”

 

Wielgie, dn. 12.10.2011 r.


GSR.6220.1.8.2011.AO


Postanowienie

o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 97 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze zm.)

postanawiam

podjąć z urzędu zawieszone postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie “Farmy wiatrowej Wielgie” w gminie Wielgie, woj. kujawsko - pomorskie, realizowanego przez Enerco Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, w związku przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Uzasadnienie


1. Wnioskiem z dnia 14.12.2010 r. (data wpływu: 15.12.2010 r.) Enerco Sp. z o.o. Sp. k. zwróciła się do Wójta Gminy Wielgie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie “Farmy wiatrowej Wielgie” w gminie Wielgie, woj. kujawsko - pomorskie, dołączając do wniosku:

  • kartę informacyjną przedsięwzięcia;

  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

2. Wójt Gminy Wielgie jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia na podstawie art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.).

3. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa jest w art. 59 ust. 1 pkt 2 powołane wyżej ustawy, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się na podstawie art. 63 ust. 1.

4. Przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

5. Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 71 powołanej wyżej ustawy, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


6. Zgodnie z art. 64 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

7. Organy te wydały postanowienia:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie – postanowienie z dnia 04.01.2011 r., sygn. N.NZ-42-8-12/10/12/2011, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu;

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie z dnia 13.01.2011 r., sygn. WOO.4240.108.2011.JM, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu.

8. Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji oraz po zasięgnięciu opinii ww. organów Wójt Gminy Wielgie wydał w dniu 03.02.2011 r. postanowienie o sygnaturze GSO.6220.1.1.2011.MM, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia.

9. Zgodnie z art. 63 ust. 5 powołanej wyżej ustawy, po wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu, w dniu 03.02.2011 r. organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie znak sprawy GSO.6220.1.3.2011.MM o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

10. W dniu 23.09.2011 r. wnioskodawca przedłożył Wójtowi Gminy Wielgie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 97 § 2 KPA, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

W związku z powyższym – orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.



Otrzymują:

  1. Enerco Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

  2. Strony postępowania – za pomocą obwieszczeń, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.), w związku z art. 49 KPA.

  3. a/a


Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

ul. Kościuszki 18/20, 87 – 600 Lipno

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 63, 85 – 950 Bydgoszcz


Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Orłowska
Data utworzenia:2011-10-12 14:50:04
Wprowadził do systemu:Agnieszka Orłowska
Data wprowadzenia:2011-10-13 14:50:17
Opublikował:Agnieszka Orłowska
Data publikacji:2011-10-13 14:51:46
Ostatnia zmiana:2011-10-13 14:52:05
Ilość wyświetleń:2656

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij