Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKIEGO W 2010 ROKU.

Ogłoszenie o  zamówieniu publicznym na DOSTAWE OLEJU OPAŁOWEGO LEKIEGO W 2010 ROKU.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielgie , ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2897380 w. 37, faks 054 2897795.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKIEGO W 2010 ROKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków stanowiących mienie Gminy Wielgie w 2010 r. w ilości około 182 000 litrów z uwzględnieniem następujących miejsc dostawy i ilości: 1. Szkoła Podstawowej w Czarnem do 22.000 litrów 2. Szkoła Podstawowej w Zadusznikach do -20 000 litrów litrów w tym: sala gimnastyczna ok. 5000 litrów 3 . ZPO w Wielgiem do 130 000 litrów 4 Urząd Gminy w Wielgiem do 10.000 litrów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.18.10-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach...

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty: 2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2. koncesje, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym; 2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.5. potwierdzające wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej dwóch dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz zrealizowanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały zrealizowane należycie, np. referencje; 2.6. potwierdzające dysponowanie minimum jednym pojazdem przystosowanym do przewozu oleju opałowego wyposażonym w legalizowany licznik tankowania. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz sprzętu sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dołączyć dokument potwierdzający dysponowanie tym pojazdem przez Oferenta np. umowa kupna, umowa wynajmu , faktura zakupu, dowód rejestracyjny itp. wraz ze świadectwem legalizacji; 2.7. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2.8. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych w art.24 ust.1..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielgie.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Urządzie Gminy Wielgie ul Starowiejska 8 87-603 Wielgie pok 13, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego wniosku lub pobrać z BIP Wielgie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2009 godzina 08:50, miejsce: Kasa Urzedu Gminy Wielgie ul. Starowiejska 8 87-603 Wielgie...

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Wójt Gminy Wielgie

Tadeusz Wiewiorski

Załączniki

SIWZ na dostawę oleju opałowego (487kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówinieu dostawa oleju opałowego (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZJ OFERTY (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:2009-12-07 08:42:53
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-12-07 08:43:51
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-12-07 08:49:04
Ostatnia zmiana:2009-12-18 08:59:36
Ilość wyświetleń:981

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij