Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowę 32 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie w 2009 roku.

 

Wielgie: Budowę 32 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie w 2009 roku
Numer ogłoszenia: 278428 - 2009; data zamieszczenia: 13.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielgie , ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2897380 w. 37, faks 054 2897795.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę 32 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie w 2009 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowę 32 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie w 2009 roku. W tym wykonanie: a) projektu technicznego wraz z mapami syt. -wys. do projektowania, wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania oczyszczalni do Starosty Lipnowskiego w imieniu Zamawiającego . b) wykonanie badań geologicznych , c) wykonanie oczyszczalni przyzagrodowych w ilości 32 szt. wraz z rozruchem wg załączonej listy . d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie , jeżeli będzie wymagane lub zawiadomienie Starostę o przystąpienia do użytkowania z 21 dniowym wyprzedzeniem . e) sporządzenie instrukcji obsługi dla każdej oczyszczalni przydomowej oraz przeszkolenie użytkownika dotyczące obsługi i eksploatacji oczyszczalni . Szczegółowy zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia . Oczyszczalnia powinna mim spełniać między innymi wymogi: -podczyszczania beztlenowego (osadnik gnilny, Epurbloc, ewent. separator tłuszczu), gdzie zachodzą procesy dekantacji (separacji) ścieków oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych, z jego częściowym upłynnieniem .Wykonany z polietylenu wysokiej gęstości metodą wytłaczania z rozdmuchem, filtr doczyszczający konstrukcja osadnika i materiał powinien zapewnić odporność na napór gruntu, korozję oraz zamarzanie. doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający, a w trudniejszych warunkach - filtr piaskowy pionowy, kopiec filtracyjny lub złoże biologiczne z recyrkulacją ścieków), w którym ścieki, przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu, podlegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale mikroorganizmów, tworzących tzw. błonę biologiczną Dobór sposobu oczyszczania ścieków zależy od lokalnych warunków gruntowo-wodnych, topografii działki oraz charakteru i wielkości obiektu i powinien każdorazowo opierać się o analizę czynników, takich jak: ukształtowanie terenu przepuszczalność gruntu poziom zwierciadła wód gruntowych (pomiędzy drenażem rozsączającym a max. poziomem wód gruntowych musi być zachowana odlegość min. 150 cm) odległość urządzeń od obiektów budowlanych (studnia, budynek, itp.) oraz granicy działki zakładaną liczbę użytkowników możliwość zrzutu oczyszczonych ścieków - istnienie ew. powierzchniowego odbiornika ścieków (rów melioracyjny, rzeka) Dlatego też przed złożeniem oferty zaleca się wizytę w każdej posesji zgodnie z załączoną listą , objętej niniejszym zamówieniem w celu prawidłowego doboru oczyszczalni ścieków . Oraz wyceny oferty ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wymagane wkwocie 5000 złotych

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału wykonawców w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia a w szczególności : 4) potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość oferty, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 UPZP. 8.2. Ocena spełniania warunków udziału wykonawcy w postępowaniu zostanie dokonana: wg formuły spełnia - nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w pkt 8.1. 8.3. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 8.4. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w punkcie nr 8 jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP - wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 7) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), 8) Dokumenty stwierdzające, że wskazana przez wykonawcę osoba będąca mającą funkcję kierownika budowy: a) posiada wymagane uprawnienia budowlane, b) jest członkiem izby inżynierów budownictwa, 9) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym i usługom stanowiącym przedmiot zamówienia ( zaprojektowanie i wykonanie ) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie przynajmniej dwa zamówienia o wartości min 300 000,00 złotych (wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). 10) Dowód wniesienia wadium załączony do oferty . 11) Zaświadczenie banku o wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej. 9.2. Dokumenty, o których mowa w punkcie nr 9.1. muszą spełniać wymogi: 1) Dokumenty wymienione w pkt 9.1. ppkt 1), 7), 9) (z wyłączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie), 10) (z wyłączeniem formy gotówki w kasie -musi być przelew ), 11) powinny zostać złożone w formie oryginału. 2) Zostać złożone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji wykonawcy) - dot. dokumentów niewymienionych w pkt 9.2. ppkt 1). 3) Dokumenty wymienione w pkt 9.1. ppkt 1), 7), 9), powinny być sporządzone wg wzorów określonych przez Zamawiającego odpowiednio załącznikach do SIWZ. 4) Dokumenty określone w pkt 9.1. ppkt 3) dotyczą: osób fizycznych, wspólników w spółkach jawnych, partnerów lub członków zarządu w spółkach partnerskich, komplementariuszy w spółkach komandytowych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych - nie dotyczą zaś prokurentów. 9.3. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 9.1. lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy wypisy lub kserokopie) i jeżeli w określonym terminie Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złoży brakujących lub zawierających błędy dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 9.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. ppkt 2), 4), 5), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. 9.5.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. ppkt 2), 3), 4), 5), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i jeżeli w określonym terminie Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złoży brakujących lub zawierających błędy dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielgie.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wielgie pok. nr 13 ul. Starowiejska 8 87-603 WIELGIE..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2009 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wielgie pok. nr 1 w Kasie Urzędu Gminy na parterze 87-603 Wielgie ul. Starowiejska 8.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Załączniki

SIWZ - Budowa przyzagrodowych oczyszczalni 2009 (246.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie w BZP WORD docx (17.7kB) Zapisz dokument  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (98.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-08-13 15:30:30
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-08-13 15:32:18
Ostatnia zmiana:2009-09-08 10:09:05
Ilość wyświetleń:1051

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij