Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami strefowymi na terenie Gm Wielgie w miejscowości Nowa Wieś i w miejscowości Wielgie oraz sieci kanalizacji sanitarnej - etap III dla osiedla Miodusy, ul Szkolna, Włocławska

Wielgie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami strefowymi na terenie Gm Wielgie w miejscowości Nowa Wieś i w miejscowości Wielgie oraz sieci kanalizacji sanitarnej - etap III dla osiedla Miodusy, ul Szkolna, Włocławska .
Numer ogłoszenia: 239100 - 2009; data zamieszczenia: 15.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielgie , ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2897380 w. 37, faks 054 2897795.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami strefowymi na terenie Gm Wielgie w miejscowości Nowa Wieś i w miejscowości Wielgie oraz sieci kanalizacji sanitarnej - etap III dla osiedla Miodusy, ul Szkolna, Włocławska ..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia należy wykonać zakres rzeczowy robót wymieniony w załączniku nr 1 do SIWZ ( przedmiary szt. 2 ) Z dokumentacji dotyczącej :Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III dla osiedla Miodusy, ul Szkolna, Włocławska( UWAGA Z DOKUMENTACJI POWYŻSZEJ NIE REALIZUJE SIĘ ULICY KLONOWEJ ) główny zakres obejmuje Budowę: -kolektorów kanalizacji sanitarnej PCV-U fi 200/5,9 mm - 1688 m, - rurociągu tłocznego: z rur PE 90 mm - 330 m z rur PE 63 mm - 319 m - przepompownie sieciowe - 3 szt., - przykanaliki z rur PCV-U fi 160/4,9 mm - 920 mm, (70 szt.) Z dokumentacji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowni strefowych na terenie Gm Wielgie w miejscowości Nowa Wieś i w miejscowości Wielgie. Główny zakres obejmuje Budowę: -Kanalizacji grawitacyjnej o200 PVC-U, L = 710 m, -Kanalizacji tłocznej DN 80 PE, L = 698 m, -Modernizacja istniejącej pompowni ścieków przy DPS Nowa Wieś, -zagospodarowanie terenu modernizowanej pompowni, Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz pomocniczo kosztorysem obmiarowym, wraz z doprowadzeniem do stanu pierwotnego dróg poboczy .Jednocześnie zwraca się uwagę Wykonawcom aby, żeby w czasie budowy kanalizacji to znaczy podczas wykopu należy wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej oddzielić od warstwy z głębszych warstw i dokonywać zasypu wykopu wg kolejności rodzimych warstw .Wykonawca w kosztorysie ofertowym zabezpieczy także środki finansowe na cztery tablice pamiątkowe informujące ,że projekt ten jest współfinansowany ze środków UE, tablice te muszą być postawione trwale na gruncie lub trwale przytwierdzone do budowli związanej z tym projektem zarówno na etapie realizacji projektu jak i też po jego realizacji kształt i treść zostanie ustalona z Zamawiającym . Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do; - odbudowy nawierzchni dróg i przywrócenie ich do stanu pierwotnego , - opłat za dokonanie uzgodnień i pozwoleń związanych z wykonaniem i przekazaniem inwestycji inwestorowi , - przerzut sprzętu , - robocizny , - wykonania przedmiotu umowy , - prób technicznych szczelności kanalizacji tłocznej , - badań wytrzymałościowych i nośności odbudowywanej nawierzchni, - urządzenia i likwidacji placu budowy , - wykonania zabezpieczeń bhp , - zabezpieczenia robót przed wpływami warunków atmosferycznych , - pozyskania atestów technicznych i innych dokumentów świadczących o jakości wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń , - zakupu i dostawy materiałów i urządzeń wymagających montażu i przewidzianych w dokumentacji budowlanej, - wszelkich konsekwencji związanych z uszkodzeniem istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej , - obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą popartą zaświadczeniem w formie opisowej dotyczącej zakresu rzeczowego zadania w 3 egz., - związane z zajęciem pasa drogowego i wbudowania w nim urządzeń infrastruktury - dotyczy dróg powiatowych i wojewódzkich, - wszelkich niezbędnych uzgodnień pozwoleń i innych podobnych czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia , - wykonania projektu organizacji ruchu i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej , Uwaga: W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania przedmiarów i uwzględnienia tego w ofercie w celu umożliwienia wykonania umowy zgodnie z celem , któremu ma służyć . Jeżeli w dokumentacji technicznej, ST lub kosztorysie znajdują się konkretne nazwy produktów , materiałów lub urządzeń to w tym przypadku dopisuje się po myślniku lub równoważne zgodne z PN. Wymaga się od wykonawcy aby przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na placu budowy ..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: wymagane 25 000,00 złotych Dwadzieścia pięć tysiecy złotych

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału wykonawców w postępowaniu -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia a w szczególności : -potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość oferty, -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 UPZP. - Ocena spełniania warunków udziału wykonawcy w postępowaniu zostanie dokonana: wg formuły spełnia - nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w pkt 8.1 SIWZ . Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 8.4. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne...
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w punkcie nr 8 jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 1 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP - wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3 Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4 Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 7) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 8 Dokumenty stwierdzające, że wskazana przez wykonawcę osoba będąca mającą funkcję kierownika budowy: a) posiada wymagane uprawnienia budowlane, b) jest członkiem izby inżynierów budownictwa, 9) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie przynajmniej dwa zamówienia o wartości min 700 000,00 złotych wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 10 Dowód wniesienia wadium załączony do oferty . 9.2. Dokumenty, o których mowa w punkcie nr 9.1. muszą spełniać wymogi: 1) Dokumenty wymienione w pkt 9.1. ppkt 1), 7), 9) z wyłączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie), 10) (z wyłączeniem formy gotówki w kasie -musi być przelew ), 11) powinny zostać złożone w formie oryginału. 2 Zostać złożone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji wykonawcy) - dot. dokumentów niewymienionych w pkt 9.2. ppkt 1. 3 Dokumenty wymienione w pkt 9.1. ppkt 1, 7, 9, powinny być sporządzone wg wzorów określonych przez Zamawiającego odpowiednio załącznikach do SIWZ. 4 Dokumenty określone w pkt 9.1. ppkt 3 dotyczą: osób fizycznych, wspólników w spółkach jawnych, partnerów lub członków zarządu w spółkach partnerskich, komplementariuszy w spółkach komandytowych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych - nie dotyczą zaś prokurentów. 9.3. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 9.1. lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy/wypisy lub kserokopie) i jeżeli w określonym terminie Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złoży brakujących lub zawierających błędy dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 9.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. ppkt 2), 4), 5), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. 9.5.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. ppkt 2), 3), 4), 5), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i jeżeli w określonym terminie Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złoży brakujących lub zawierających błędy dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania...

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielgie.pl..
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wielgie pok. nr 13. 87-603 Wielie ul. Starowiejska 8..

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2009 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wielgie pok. nr 1 w Kasie Urzędu Gminy na parterze 87-603 Wielgie ul. Starowiejska 8..

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Tak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013 w ramach działania 321 Podstawowe Usługi dla gospodarki i Ludności.

  Numer ogłoszenia: 242502 - 2009; data zamieszczenia: 17.07.2009

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 239100 - 2009 data 15.07.2009 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2897380 w. 37, fax. 054 2897795.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II .2.
  • W ogłoszeniu jest: Zakończenie 15.11.2009.
  • W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie do 15.11.2009.

  Załączniki

  Kosztorys sieć kanalizacji sanitarnej etap III dla osiedla Miodusy (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  OGŁOSZENIE W BZP 239100-2009 (15.2kB) Zapisz dokument  
  Załącznik Nr 2 Specyfikacja techniczna Nowa Wieś -DPS-Osiedle Miodusy (194kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 2 Specyfikacja Techniczna Sieć kanalizacji sanitarnej etap III dla osiedla Miodusy (339.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  OPIS TECHNICZNY-budowa sieci kanalizacji (150.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Strona tytulowa-budowa sieci kanalizacji... (101.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  zestawienie urzadzen pompowni i materialow podstawowych (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys.3(cz.1)Profil kanalizacji sanitarnej..... (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys.3(cz.2)Profil kanalizacji sanitarnej....... (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys.3(cz.3)Profil kanalizacji sanitarnej.......... (11.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys.3(cz.4)Profil kanalizacji sanitarnej...... (12.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys.4(cz.1)Profil kanalizacji sanitarnej..... (72.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys.4(cz.2)Profil kanalizacji sanitarnej........ (15.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys.5-przepompownia sciekow (78.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 6-schemat sytuacyjny... (136kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  SIWZ-Kanaliza (270.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Projekt wykonawczy mapy i zestawienia (12.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Projekt wykonawczy przekroje konstrukcyjne przepompownie (7.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Projekt budowlany uzupelnienie (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Zmiana ogłoszenia -2009 (1.5kB) Zapisz dokument  
  Kosztorys. Sięć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami strefowymi Nowa Wieś (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Projekt budowlany - wielgie miodusy etap III (7.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (52.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (185.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Maria Kulig
  Data utworzenia:2009-07-15 13:22:24
  Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
  Data wprowadzenia:2009-07-15 13:18:22
  Opublikował:Maria Kulig
  Data publikacji:2009-07-15 13:21:23
  Ostatnia zmiana:2009-10-01 09:38:50
  Ilość wyświetleń:1247

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij