Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Teodorowo wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową - etap III

 

Wielgie: Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Teodorowo wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową - etap III
Numer ogłoszenia: 102067 - 2009; data zamieszczenia: 30.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielgie , ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2897380 w. 37, faks 054 2897795.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Teodorowo wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową - etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Teodorowo wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową - etap III w zakresie określonym w budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej wymienionej w wykazie do SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 Do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ oraz na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach zamówienia należy wykonać zakres rzeczowy robót wymieniony w załączniku nr 1 do SIWZ dokumentacji technicznej i ST. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz pomocniczo kosztorysem obmiarowym, oraz wyrównanie poboczy na całej długości drogi dwustronnie po 1,5m szerokości z każdej strony . Uwaga: W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania przedmiarów i uwzględnienia tego w ofercie w celu umożliwienia wykonania umowy zgodnie z celem , któremu ma służyć . Jeżeli w dokumentacji technicznej, ST lub kosztorysie znajdują się konkretne nazwy produktów , materiałów lub urządzeń to w tym przypadku dopisuje się po myślniku lub równoważne zgodne z PN zharmonizowaną z UE ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wymagane w kwocie 20 000,00 złotych słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału wykonawców w postępowaniu -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia a w szczególności : -potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość oferty, -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 UPZP. - Ocena spełniania warunków udziału wykonawcy w postępowaniu zostanie dokonana: wg formuły spełnia - nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w pkt 8.1 SIWZ . Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 8.4. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w punkcie nr 8 jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 1 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP - wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3 Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4 Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 7) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 8 Dokumenty stwierdzające, że wskazana przez wykonawcę osoba będąca mającą funkcję kierownika budowy: a) posiada wymagane uprawnienia budowlane, b) jest członkiem izby inżynierów budownictwa, 9) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie przynajmniej dwa zamówienia o wartości min 800 000,00 złotych wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 10 Dowód wniesienia wadium załączony do oferty . 9.2. Dokumenty, o których mowa w punkcie nr 9.1. muszą spełniać wymogi: 1) Dokumenty wymienione w pkt 9.1. ppkt 1), 7), 9) z wyłączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie), 10) (z wyłączeniem formy gotówki w kasie -musi być przelew ), 11) powinny zostać złożone w formie oryginału. 2 Zostać złożone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji wykonawcy) - dot. dokumentów niewymienionych w pkt 9.2. ppkt 1. 3 Dokumenty wymienione w pkt 9.1. ppkt 1, 7, 9, powinny być sporządzone wg wzorów określonych przez Zamawiającego odpowiednio załącznikach do SIWZ. 4 Dokumenty określone w pkt 9.1. ppkt 3 dotyczą: osób fizycznych, wspólników w spółkach jawnych, partnerów lub członków zarządu w spółkach partnerskich, komplementariuszy w spółkach komandytowych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych - nie dotyczą zaś prokurentów. 9.3. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 9.1. lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy/wypisy lub kserokopie) i jeżeli w określonym terminie Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złoży brakujących lub zawierających błędy dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 9.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. ppkt 2), 4), 5), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. 9.5.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. ppkt 2), 3), 4), 5), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i jeżeli w określonym terminie Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złoży brakujących lub zawierających błędy dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielgie.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wielgie pok. nr 13. 87-603 Wielie ul. Starowiejska 8.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wielgie pok. nr 1 w Kasie Urzędu Gminy na parterze 87-603 Wielgie ul. Starowiejska 8.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: TAK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 , w ramach osi PRIORYTETOWEJ nr 1 Rozwój Infrastruktury Technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa..Załączniki

d02.01.01-wykonanie wykopów- Wielgie-Teodorowo (81.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d02.03.01-wykonanie nasypów- Wielgie-Teodorowo (125.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d04.01.01- koryto z profil.izagęsz Wielgie-Teodorowo (95.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d010101 -roboty pomiarowe- Wielgie- Teodorowo (91.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d010201-usunięcie drzew i krzaków, karczowanie pni-Wielgie - (84.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d020000-roboty ziemne -wym. ogólne -Wielgie- Teodorowo (125kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d030101-przepust-Wielgie- Teodorowo (168.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d040301 oczyszczenie i skropienie nwierzchni- Wielgie-Teodor (91.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d040404- podbudowa z tłucznia kamiennego Wielgie-Teodorowo (118.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d050305-nawierzchnia z betonu asfalt.mieszanki min.bit.) Wie (424.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dm000000- wymagania ogółne- remont drogi Wielgie-Teodorowo (163.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE W BZP ZP 400 docx (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt budowlany zamienny (697.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany-droga gmina Wielgie Teodorowo (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ- przebudowa drogi Wielgie -Teodorowo (391.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-07-01 08:09:33
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-07-01 08:11:07
Ostatnia zmiana:2009-07-24 13:59:09
Ilość wyświetleń:1087

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij