Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi gminnej Zakrzewo-Kamienne Brody”.

 

Wielgie, dn. 28.04.2009 r.

GSO.A.O.-7624-2/5/2009
DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) oraz na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2006 r. Nr 98, poz.1071 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Zakrzewo-Kamienne Brody”, gm. Wielgie, powiat lipnowski oraz po dokonaniu uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Lipnie, postanowienie znak: OŚ.7633-17/09 z dnia 02 kwietnia 2009 r. i Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Lipnie, postanowienie znak: N.NZ-42-8-5/1183/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.USTALAM


dla inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi gminnej Zakrzewo-Kamienne Brody”, gm. Wielgie, powiat lipnowski następujące warunki środowiskowe:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

„Przebudowa drogi gminnej Zakrzewo-Kamienne Brody”, gm. Wielgie, powiat lipnowski Inwestycja ma na celu wybudowanie drogi gminnej o długości 3.000 mb i szerokości 5 m z poboczami ziemnymi o szerokości 0,75 m. Odwodnienie powierzchniowe z utwardzonej nawierzchni do przyległych rowów.

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- surowce i odpady magazynować, odprowadzać zgodnie z przepisami ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach,

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- inwestycja nie może powodować zanieczyszczeń środowiska

- przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm. ).

 1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie dotyczy.

 1. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięcia, dla którego prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie dotyczy

 1. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie dotyczy

 1. Pozostałe uwarunkowania wynikające z postanowień Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lipnie:

- inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie i życie

ludzi,

- dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska,

- odpady powstające podczas realizacji inwestycji będą magazynowane w sposób

selektywny i bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywane podmiotom

mającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie odpadami,

- ewentualne uciążliwości wynikające z realizacji inwestycji będą ograniczone do

niezbędnego minimum.
UZASADNIENIE

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Zakrzewo-Kamienne Brody”, gm. Wielgie, powiat lipnowski wystąpiła Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie. O wszczęciu postępowania powiadomiono mieszkańców gminy Wielgie, którzy nie wnieśli żadnych uwag i nie zgłosili zastrzeżeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z dnia 3 grudnia 2004 r. ze zm. ) wnioskowana inwestycja polegająca na budowie: „Przebudowie drogi gminnej Zakrzewo-Kamienne Brody”, gm. Wielgie, powiat lipnowski nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) Wójt Gminy Wielgie wystąpił do Starostwa Powiatowego w Lipnie i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lipnie o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego jego zakresu w związku z wyżej wymienionym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Starostwo Powiatowe w Lipnie postanowieniem OŚ.7633-17/09 z dnia 02 kwietnia 2009 r. zaopiniowało powyższą inwestycję jako niekwalifikującą się do wykonania sporządzenia przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie w postanowieniu N.NZ-42-8-5/821/2009 z dnia 01 kwietnia 2009 r. nie stwierdził konieczności sporządzenia przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po uzyskaniu powyższych uzgodnień w formie postanowień wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji zamkną się w obrębie działki inwestora.

Biorąc powyższe pod uwagę wydanie niniejszej decyzji jest zasadne i należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE


Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy w Wielgiem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Otrzymują:

 1. Wnioskodawca

 2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie

 3. Starostwo Powiatowe w Lipnie

 4. a/a
Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-04-29 07:51:59
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-04-29 07:53:00
Ostatnia zmiana:2009-04-29 07:53:18
Ilość wyświetleń:1478

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij