Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem.

 

Wielgie: Modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek

Oświatowych w Wielgiem.

Numer ogłoszenia: 123104 - 2009; data zamieszczenia: 27.04.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielgie , ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, woj.

kujawsko-pomorskie, tel. 054 2897380 w. 37, faks 054 2897795.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Sali

Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja

Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem. Zakres prac

obejmuje 1.1.1. Zerwanie istniejącej ślepej podłogi 1.1.2. Wykonanie nowej podłogi

sportowej na ruszcie drewnianym. 1.1.3. Posadzki w pomieszczeniach ogólnodostępnych

1.1.4. Malowanie ścian wewnętrznych 1.1.5. Malowanie drzwi wewnętrznych do sali po

uprzednim ich opaleniu 1.1.6. DemontaS naświetli drewnianych 1.1.7. MontaS naświetli

pcw 1.1.8. DemontaS instalacji c.o wraz z zabudową grzejników 1.1.9. MontaS nowej

instalacji c.o. wraz z obudową grzejników 3.1.10. DemontaS lamp oświetleniowych 3.1.11.

MontaS nowych lamp oświetleniowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.00-5, 45.33.11.00-7, 45.44.21.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoSenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoSenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

15.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 7000,00zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej

działalności lub czynności, jeSeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a

takSe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób

zdolnych do wykonania zamówienia, 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia a w szczególności : 4.potwierdzą

posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niS

wartość oferty, 5.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 UPZP. 8.2. Ocena spełniania warunków udziału wykonawcy

w postępowaniu zostanie dokonana: wg formuły spełnia - nie spełnia tj. na podstawie

analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

wymienionych w pkt 8.1. 8.3. Nie spełnienie chociaSby jednego warunku skutkować

będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego

uznaje się za odrzuconą. 8.4. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i

prawne.

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca,

na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w punkcie nr 8 jest

zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie wykonawcy o

spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP - wg wzoru Zamawiającego

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeSeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niS 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert, 3) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 UPZP, wystawione nie wcześniej niS 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert, 4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 UPZP, wystawione nie wcześniej

niS 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) Aktualne zaświadczenia

właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwierdzające odpowiednio, Se wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Se uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoSenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie

wcześniej niS 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) Polisę lub inny

dokument ubezpieczenia potwierdzający, Se wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 7)

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do

wykonania zamówienia, a takSe zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg wzoru

Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), 8) Dokumenty stwierdzające, Se

wskazana przez wykonawcę osoba będąca mającą funkcję kierownika budowy: a)

posiada wymagane uprawnienia budowlane, b) jest członkiem izby inSynierów

budownictwa, 9) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a

jeSeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich

wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów

potwierdzających, Se roboty te zostały wykonane naleSycie przynajmniej dwa

zamówienia o wartości min300 000,00 złotych (wg wzoru Zamawiającego stanowiącego

załącznik nr 6 do SIWZ). 10) Dowód wniesienia wadium załączony do oferty . 9.2.

Dokumenty, o których mowa w punkcie nr 9.1. muszą spełniać wymogi: 1) Dokumenty

wymienione w pkt 9.1. ppkt 1), 7), 9) (z wyłączeniem dokumentów potwierdzających, Se

roboty zostały wykonane naleSycie), 10) (z wyłączeniem formy gotówki w kasie -musi

być przelew ), 11) powinny zostać złoSone w formie oryginału. 2) Zostać złoSone w

formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

(osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji wykonawcy) - dot. dokumentów

niewymienionych w pkt 9.2. ppkt 1). 3) Dokumenty wymienione w pkt 9.1. ppkt 1), 7),

9), powinny być sporządzone wg wzorów określonych przez Zamawiającego

odpowiednio załącznikach do SIWZ. 4) Dokumenty określone w pkt 9.1. ppkt 3)

dotyczą: osób fizycznych, wspólników w spółkach jawnych, partnerów lub członków

zarządu w spółkach partnerskich, komplementariuszy w spółkach komandytowych oraz

spółkach komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób

prawnych - nie dotyczą zaś prokurentów. 9.3. Brak jakiegokolwiek z dokumentów

wymienionych w pkt 9.1. lub złoSenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie

poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy/wypisy lub

kserokopie) i jeSeli w określonym terminie Wykonawca na wezwanie Zamawiającego

zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złoSy brakujących

lub zawierających błędy dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z

postępowania. 9.4. JeSeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.

ppkt 2), 4), 5), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Se: 1) nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania

się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Se uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłoSenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji organu. 9.5.JeSeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,

o których mowa w pkt 9.1. ppkt 2), 3), 4), 5), zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie złoSone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania i jeSeli w określonym terminie Wykonawca na wezwanie

Zamawiającego zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie

złoSy brakujących lub zawierających błędy dokumentów spowoduje wykluczenie

wykonawcy z postępowania. ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniSsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: www.bip.wielgie.pl..

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moSna uzyskać pod adresem: Urząd

Gminy Wielgie pok. nr 13.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 19.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wielgie ul. Starowiejska 8 87-603

Wielgie parter Kasa UG Wielgie.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: NIE dotyczy.

Załączniki

dokumentacja techniczna remont sali sportowej. w ZPO w Wielgiem doc (182.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sala gimnastyczna elektryka_bez_kwot (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sala gimnastyczna wielgie bez kwot (91.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sala gimnastyczna wielgie insta bez kwot (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie Modernizacja Sali Gimnastycznej Przy ZPO w Wielgiem (242kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ-MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZPO W WIELGIEM (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie do SIWZ (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-04-28 08:10:50
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-04-28 08:13:22
Ostatnia zmiana:2009-05-26 14:12:00
Ilość wyświetleń:1273

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij