Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne gmina Wielgie

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wielgie: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne gmina Wielgie
Numer ogłoszenia: 90908 - 2009; data zamieszczenia: 03.04.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielgie , ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2897380 w. 37, faks 054 2897795.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne gmina Wielgie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne gmina Wielgie . Zakres robót obejmuje :- sieć wodociągową z rur PVC o średnicy 110 mm L=778 mb , sieć wodociągową z rur PE o średnicy 63 mm L=12 mb , oznakowanie trasy wodociągu - uzyskanie zezwolenia od Zarzadcy Drogi Powiatowej na zajęcie pasa drogowego w zwiazku z prowadzeniem robót wodociągowych i opracowanie projektu organizacji ruchu dla potrzeb budowy , badania wody w TSSE ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wymagane w kwocie 2000 ,00 złotych /Słownie dwa tysiace złotych /

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, a ponadto spełniający następujące warunki: 6.1Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawca musi wykazać: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na mimum 30 000 zł W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 6.1. złoży każdy z Wykonawców. 6.2Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, tj. dysponuje 1 osobą (kierownik robót) w branży instalacyjno-sanitarnej j . Osoba przeznaczona na kierownika robót (budowy) musi posiadać 3 letnie doświadczenie zdobyte na stanowisku kierownika robót . Przez minimalne kwalifikacje zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych oraz lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 6.2. Stanowisko Wymagane uprawnienia Minimalne doświadczenie zdobyte na stanowisku Kierownik robót (Kierownik Budowy) Uprawnienia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 3 6.3Doświadczenie zawodowe. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert co najmniej 2 zamówienia o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość przedmiotowego zamówienia w zł. jako generalny wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 6.3..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy - na załączniku nr 1 do formularza oferty; 7.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7.3. Wykaz kadry proponowanej do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu kadry muszą być dołączone kopie uprawnień budowlanych i dokument stwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa - na załączniku nr 2 do formularza oferty; 7.4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, pod uwagę będą brane te dokumenty, w których zostaną określone rodzaj, wartość robót, rok realizacji potwierdzone przez inwestora - na załączniku nr 3 do formularza oferty; 7.5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na min 30 tyś zł; 7.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7.7. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4- UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7.8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 7.1.,7.2.,7.5.,7.6. , 7.7 muszą być złożone przez każdego z Wykonawców natomiast dokumenty wymienione w pkt. 7.3. i 7.4. winien przedłożyć Wykonawca lub Wykonawcy tak, aby łącznie spełnić wymagania określone w pkt. 6 Instrukcji dla Wykonawców; 7.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu ,albo w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 7.10 Dowód wniesienia wadium 7.11 Parafowany projekt umowy załączony do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielgie.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wielgie pok. nr 13.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Wielgie pok. nr 1 -kasa Urzędu Gminy (na parterze ).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.Załączniki

BIOZ- czarne (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ksiązka przedmiarów (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie w BZP Czarne gm Wielgie (15.6kB) Zapisz dokument  
Projekt budowlany sieć wodociągowa (10.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ bud .Czarne przy Jeziorze f (203.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja wodociąg (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zbiorcze Zestawienie Ofert (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (115.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-04-03 13:45:20
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-04-03 13:47:42
Ostatnia zmiana:2009-10-14 09:18:57
Ilość wyświetleń:1255

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij