Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Bieżąca dostawa gruzu ceglano betonowego o frakcji 0,05mm do 0,63mm dla potrzeb Gminy Wielgie w 2009 r CPV 14.2120.00-0 w ilości 4500 ton Numer ogłoszenia: 87980 - 2009; data zamieszczenia: 02.04.2009

                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUWielgie: Bieżąca dostawa gruzu ceglano betonowego o frakcji 0,05mm do 0,63mm dla potrzeb Gminy Wielgie w 2009 r CPV 14.2120.00-0 w ilości 4500 ton
Numer ogłoszenia: 87980 - 2009; data zamieszczenia: 02.04.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielgie , ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2897380 w. 37, faks 054 2897795.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca dostawa gruzu ceglano betonowego o frakcji 0,05mm do 0,63mm dla potrzeb Gminy Wielgie w 2009 r CPV 14.2120.00-0 w ilości 4500 ton.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżąca dostawa gruzu ceglano betonowego o frakcji 0,05mm do 0,63mm dla potrzeb Gminy Wielgie w 2009 r w ilości ok. 4500 ton. 1. Dostawca dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochodami samowyładowczymi (wyładunek do tyłu pojazdu) w miejsce wskazane przez zamawiającego, na terenie Gminy Wielgie (bezpośrednio na remontowaną drogę wraz z rozgarnięciem ). 2. Wielkość i miejsce dostawy będzie określał każdorazowo zamawiający - telefonicznie, na dwa dni przed terminem dostawy - przybliżony harmonogram dostaw zostanie uzgodniony pomiędzy zamawiającym a dostawcą. 3. Dostarczony towar będzie odbierał zamawiający lub upoważniona przez niego osoba na podstawie druku wz i kwitu wagowego, potwierdzonego podpisami zamawiającego i dostawcy lub osób przez nich upoważnionych. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanego towaru. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części zamówienia. Dostarczony gruz nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: : O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełni następujące warunki: 1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l i 2 Prawa Zamówień Publicznych; 1.2 Dysponują co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do przewozu gruzu. 2 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. l Prawa zamówień publicznych, 2.2 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 2.3 wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 2.4 wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w posterowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę która: 3.1 jest niezgodna z ustawą oraz jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 3.3 zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 3.5 zawiera pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.87, 3.6 w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie pomyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów...

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty wymagane: 1.1 formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr l, 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 1.4 wykaz posiadanych pojazdów z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 1.5 oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2, Zaświadczenie o nie karalności wystawione nie wześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielgie.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZAD GMINY WIELGIE UL. STAROWIEJSKA 8 POK. NR 13.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2009 godzina 10:00, miejsce: URZAD GMINY WIELGIE UL . STAROWIEJSKA 8 ( PARTER W KASIE ).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków UniiZałączniki

SIWZ dostawa gruzu (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁ nr 4 wzór umowy (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr2 do formularza oferty (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-04-02 09:42:54
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-04-02 09:45:53
Ostatnia zmiana:2009-04-29 09:13:00
Ilość wyświetleń:950

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij