Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Bieżąca dostawa gruzu ceglano betonowego o frakcji 0,05mm do 0,63mm dla potrzeb Gminy Wielgie w ilości ok.3000 ton w 2009r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielgie: Bieżąca dostawa gruzu ceglano betonowego o frakcji 0,05mm do 0,63mm dla potrzeb Gminy Wielgie w ilości ok.3000 ton w 2009r.
Numer ogłoszenia: 66436 - 2009; data zamieszczenia: 17.03.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielgie , ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2897380 w. 37, faks 054 2897795.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca dostawa gruzu ceglano betonowego o frakcji 0,05mm do 0,63mm dla potrzeb Gminy Wielgie w ilości ok.3000 ton w 2009r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżąca dostawa gruzu ceglano betonowego o frakcji 0,05mm do 0,63mm dla potrzeb Gminy Wielgie w 2009 r w ilości ok. 3.000 ton. 1. Dostawca dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochodami samowyładowczymi (wyładunek do tyłu pojazdu) w miejsce wskazane przez zamawiającego, na terenie Gminy Wielgie (bezpośrednio na remontowaną drogę wraz z rozgarnięciem ). 2. Wielkość i miejsce dostawy będzie określał każdorazowo zamawiający - telefonicznie, na dwa dni przed terminem dostawy - przybliżony harmonogram dostaw zostanie uzgodniony pomiędzy zamawiającym a dostawcą. 3. Dostarczony towar będzie odbierał zamawiający lub upoważniona przez niego osoba na podstawie druku wz i kwitu wagowego, potwierdzonego podpisami zamawiającego i dostawcy lub osób przez nich upoważnionych. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanego towaru. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełni następujące warunki: 1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l i 2 Prawa Zamówień Publicznych; 1.2 Dysponują co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do przewozu gruzu. 2 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. l Prawa zamówień publicznych, 2.2 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 2.3 wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 2.4 wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w posterowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę która: 3.1 jest niezgodna z ustawą oraz jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 3.3 zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 3.5 zawiera pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.87, 3.6 w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie pomyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty wymagane: 1.1 formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr l, 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 1.4 wykaz posiadanych pojazdów z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 1.5 oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2, Zaświadczenie o nie karalności wystawione nie wześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielgie.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Wielgie pok. nr 13.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Wielgie (parter w kasie ).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki

SIWZ Dostawa Gruzu w 2009 roku (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 (98.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁ nr 4 wzór umowy (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 (73.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr2 do formularza oferty (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o uniewarznieniu postepowania (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-03-18 09:13:40
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-03-18 09:15:38
Ostatnia zmiana:2009-04-01 11:22:31
Ilość wyświetleń:964

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij