Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie

Wielgie: Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie

Numer ogłoszenia: 53522 - 2009; data zamieszczenia: 06.03.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielgie , ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2897380 w. 37, faks 054 2897795.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie wraz z wyposażeniem w zakresie określonym w budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej wymienionej w wykazie do SIWZ (stanowiącym załącznik nr 1 i 7a do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ) oraz na warunkach określonych w umowie (stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ). W ramach zamówienia należy wykonać zakres rzeczowy robót wymieniony w załączniku nr 1 i 7a do SIWZ. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz pomocniczo kosztorysem obmiarowym, wyposażeniem budynku oraz zagospodarowania terenu wraz z wyrównaniem i obsianiem go trawą oraz z nasadzeniem (krzewów ozdobnych w ilości sztuk 5 o wysokości min. 0.70 cm )w miejscach gdzie nie przewiduje się utwardzenia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.33.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: wymagane w kwocie 7000,00 złotych
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -Warunki udziału wykonawców w postępowaniu posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia a w szczególności ,potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość oferty, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 UPZP. Ocena spełniania warunków udziału wykonawcy w postępowaniu zostanie dokonana: wg formuły spełnia - nie spełnia tj ,na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w pkt 8.1. SIWZ Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w punkcie nr 8 jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP - wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 7) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), 8) Dokumenty stwierdzające, że wskazana przez wykonawcę osoba mająca pełnić funkcję kierownika budowy: a) posiada wymagane uprawnienia budowlane, b) jest członkiem izby inżynierów budownictwa, 9) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie przynajmniej dwa zamówienia o wartości min 450 000,00 złotych (wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). 10) Dowód wniesienia wadium załączony do oferty . 9.2. Dokumenty, o których mowa w punkcie nr 9.1. muszą spełniać wymogi: 1) Dokumenty wymienione w pkt 9.1. ppkt 1), 7), 9) (z wyłączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie), 10) (z wyłączeniem formy gotówki w kasie -musi być przelew ), 11) powinny zostać złożone w formie oryginału. 2) Zostać złożone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji wykonawcy) - dot. dokumentów niewymienionych w pkt 9.2. ppkt 1). 3) Dokumenty wymienione w pkt 9.1. ppkt 1), 7), 9), powinny być sporządzone wg wzorów określonych przez Zamawiającego odpowiednio załącznikach do SIWZ. 4) Dokumenty określone w pkt 9.1. ppkt 3) dotyczą: osób fizycznych, wspólników w spółkach jawnych, partnerów lub członków zarządu w spółkach partnerskich, komplementariuszy w spółkach komandytowych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych - nie dotyczą zaś prokurentów. 9.3. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 9.1. lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy/wypisy lub kserokopie) i jeżeli w określonym terminie Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złoży brakujących lub zawierających błędy dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 9.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. ppkt 2), 4), 5), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. 9.5.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. ppkt 2), 3), 4), 5), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i jeżeli w określonym terminie Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złoży brakujących lub zawierających błędy dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielgie.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Wielgie ul. Starowiejska 8 87-603 Wielgie pok. nr 13.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Wielgie ul. Starowiejska 8 87-603 Wielgie pok. nr 1 parter Kasa UG Wielgie.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Tak :DZIAŁANIA 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Załączniki

SIWZ-odnowa ws Płonczyn (365kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kosztorys.z opisem do zestawieniaxls (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt bud. zalicz. inst elektryczna (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowla 1 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt techniczny przydomowej oczyszczalni sciekow (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania1 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Centrum Kulturalno - Oswiatowo - Rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie Dz Nr 96_3 , 96_4 , 96_6 , 96_2 (141.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Centrum Kulturalno - Oswiatowo - Rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie Dz Nr 96_3 , 96_4 , 96_6 , 96_4 (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Centrum kulturalno- oświatowo rekraacyjne Płonczyn . Instalacje wod-kangm Wielgie dz nr 96_3 , 92 (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Centrum kulturalno- oświatowo rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie dz nr 96_3 , 96_4, 96_6 , 96_7 Gar2 (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Centrum kulturalno- oświatowo rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie dz nr 96_3 , 96_4, 96_6 , 96_7 Ins2 (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Centrum kulturalno- oświatowo rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie dz nr 96_3 , 96_4, 96_6 , 96_7. Dr2 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Centrum kulturalno- oświatowo rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie dz nr 96_3 , 96_4, 96_6 , 96_7. Ro2 (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Centrum kulturalno- oświatowo rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie dz nr 96_3 , 96_4, 96_6 , 96_7. Ro3 (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedz na pytnie dot. Kosztorysu (207.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (151.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-03-10 08:59:16
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-03-10 09:03:09
Ostatnia zmiana:2009-04-10 13:15:59
Ilość wyświetleń:1792

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij