Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Wielgie w sprawie procedury naboru pracowników na wolne stanowiska.

Zarządzenie Nr 10

Wójta Gminy Wielgie

z dnia 19 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wielgiem

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. . o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ) – Wójt Gminy Wielgie zarządza::

§ 1

Wprowadzam „Procedurę naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wielgiem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wielgie.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 16 w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wielgiem z dnia 28 marca 2007r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do zarządzenia Nr 10
Wójta Gminy Wielgie
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Wielgiem

I. Cel procedury: Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty
i konkurencyjny. Realizacja procedury naboru pracowników na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wielgiem ma w szczególności na celu:

 • tworzenie w Urzędzie profesjonalnego, rzetelnego, bezstronnego zespołu pracowników samorządowych,,

 • zapewnienie efektywnej obsady kadrowej poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy,

 • zapewnienie stabilizacji zawodowej, przeciwdziałanie odchodzeniu pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz pozyskiwanie wartościowych pracowników w drodze rekrutacji wewnętrznej,

 • stosowanie metod i technik zarządzania kadrami zgodnie z przyjętymi standardami
  i praktykami w samorządzie.


Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.


II. Zakres procedury.

1.Procedura reguluje zasady naboru pracowników na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy zatrudnianych na :

 • kierowniczych stanowiskach urzędniczych z wyłączeniem stanowisk obsadzanych
  w drodze wyboru i powołania (Zastępca Wójta,
  Skarbnik Gminy)

 • stanowiskach urzędniczych (na umowę o pracę) z wyłączeniem stanowisk pomocniczych, obsługi oraz w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych jak również zatrudnianych na czas ściśle określony, w ramach zastępstwa podczas dłuższej nieobecności pracownika Urzędu.

2.Procedura określa również czynności podejmowane od chwili podjęcia decyzji o naborze do chwili wyłonienia kandydata, bez czynności nawiązania stosunku pracy.

3.Niniejszych procedur nie przeprowadza się w przypadku

 1. przesunięcie pracownika samorządowego tej samej jednostki na podstawie porozumienia,

 2. przesunięcie pracownika samorządowego zatrudnionego w innej jednostce organizacyjnej na mocy porozumienia,

 3. przesunięcie pracownika samorządowego na podstawie ustawy (art. 23 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych),

 4. awans wewnętrzny;

 5. powierzenie pracownikowi samorządowemu innej pracy na okres do 3 miesiecy w roku kalendarzowym,

 6. zatrudnienia osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

A. Przebieg procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze

1. Tryb zgłaszania wakatu.

1.1) Nabór pracowników na stanowiska wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze prowadzony jest w przypadku wystąpienia wakatu lub utworzenia nowego stanowiska.

1.2) Uruchomienie procedury naboru poprzedza wnikliwa analiza stanu
zatrudnienia dokonana przez Sekretarza Gminy oraz złożenie wniosku do Wójta o podjęcie decyzji o naborze. Zgłoszenie następuje nie później niż w terminie 3 miesięcy przed planowanym zatrudnieniem. W przypadkach szczególnych dopuszcza się odstępstwo od
powyższej zasady.

1.2) Wniosek powinien zawierać :

 • nazwę stanowiska,

 • wymagane kwalifikacje (konieczne - preferowane),

 • propozycja terminu zatrudnienia,

 • proponowany sposób naboru (rekrutacja wewnętrzna, lub w drodze konkursu),

 • proponowane wynagrodzenie,

 • w przypadku tworzenia nowego stanowiska należy uzasadnić wniosek wraz z wyliczeniem kosztów zatrudnienia (wynagrodzenie, szkolenie, sprzęt biurowy itp.).

 1. Nabór pracowników.

 1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia rekrutacji wewnętrznej, Wójt w oparciu o opracowany przez Sekretarza Gminy i inspektora ds. kadr opis stanowiska pracy wakującego lub nowo tworzonego, podejmuje decyzję o uruchomieniu procedury konkursowej. Opis stanowiska pracy stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 2. Opis stanowiska zawiera następujące dane podstawowe:


 1. cel istnienia stanowiska,

 2. podstawowy zakres obowiązków,

 3. wymagania względem kandydata:


 • wykształcenie (wymagane - preferowane),

 • kwalifikacje (wymagane - preferowane),

 • cechy osobowe,

 • predyspozycje, dyspozycyjność,

 • praktyka zawodowa,

 • inne umiejętności (obsługa komputera, programów, urządzeń, znajomość języków obcych itp.),

 • koszty zatrudnienia.

2.3) Informacja o wolnym stanowisku kierowniczym zamieszczona jest:

 • na stronie internetowej Gminy Wielgie,

 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP),

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

 • w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie,

 • w uzasadnionych przypadkach w prasie o zasięgu lokalnym lub powiatowym.

2.4) Projekt ogłoszenia o konkursie przygotowuje Sekretarz Gminy, który zawiera:

 • nazwę i adres Urzędu,

 • określenie stanowiska,

 • określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe

 • informację, czy osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego (posiadająca znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej) może być zatrudniona na stanowisku,

 • wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;

 • wskazanie wymaganych dokumentów;

 • określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 1. Ogłoszenie o konkursie po zatwierdzeniu przez Wójta powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób określony w pkt 2.4). Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie

 2. Po upływie terminu na składanie dokumentów (ofert) listę kandydatów zawierającą imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej spełniających wymogi formalne umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 3. W przypadku braku ofert spełniających wymogi formalne postępowanie konkursowe przeprowadza się ponownie.


3. Postępowanie konkursowe i wybór kandydata


3.1) Procedurę rekrutacji przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie minimum
3 osobowym, powołana zarządzeniem Wójta.

3.2) Przebieg procesu rekrutacyjnego:

 1. zaproszenie kandydatów z listy na rozmowę kwalifikacyjną

 2. przygotowanie dokumentacji (arkuszy ocen, protokołów),

 3. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

 4. wyłonienie kandydata, który uzyskał najwyższą ocenę,

 5. sporządzenie protokołu oraz przedłożenie Wójtowi do akceptacji.

3.3) Kryteria ocen kandydatów:

 • znajomość zagadnień od 0 do 7 punktów,

 • wykształcenie od 0 do 7 punktów,

 • komunikatywność od 0 do 6 punktów,

 • doświadczenie od 0 do 6 punktów,

 • inne wymagania od 0 do 4 punktów,

3.4)Wyniki oceny kandydata ustala się sumując wszystkie uzyskane punkty i podzieleniu ich przez ilość kryteriów.

 1. Kandydatem do pracy w Urzędzie zostaje osoba, która uzyskała największą ilość punktów, a zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Wójt.

 2. Z przeprowadzonego naboru kandydatów sporządza się protokół, który zawiera:

  1)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

  2)   liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

  3)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

  4)   uzasadnienie dokonanego wyboru;

  5)   skład komisji przeprowadzającej nabór.


4. Podanie do publicznej wiadomości wyniku postępowania konkursowego


 1. Sekretarz Gminy przygotowuje informację, kto został wybrany i przekazuje elektroniczną wersję ogłoszenia informatykowi Urzędu, który niezwłocznie, zamieszcza informację w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś wersję papierową umieszcza się na tablicach ogłoszeń przez okres 3 miesięcy.

 2. Informacja, o której mowa w ust. 14.1, zawiera:

  1)   nazwę i adres jednostki;

  2)   określenie stanowiska;

  3)   imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

  4)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

 1. Osobom, które nie zostały przyjęte, przesyłane jest podziękowanie za uczestnictwo
  w konkursie oraz informacje o wynikach konkursu podpisane przez Wójta.


Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-02-02 14:13:25
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-02-02 14:13:37
Ostatnia zmiana:2009-02-02 14:14:19
Ilość wyświetleń:3537

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij