Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WIELGIE

 

Załącznik

do uchwały Nr XVII/111/08 Rady Gminy Wielgie

z dnia 29 lutego 2008 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WIELGIE

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1

 1. Postanowienia regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251 ze zm. ).


 1. Regulamin obowiązuje:

 1. właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych na terenie gminy;

 2. zarządców dróg;

 3. wykonawców robót budowlanych;

 4. osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie;

 5. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej;

 6. zarządców targowisk;

 7. organizatorów imprez kulturalnych, sportowych i zgromadzeń publicznych;

 8. wszystkich korzystających z terenów i obiektów będących własnością gminy.


3. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
dotyczące:

 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

 2. rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

 3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

 4. wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;

 5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed, zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

 6. wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

 7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.);

 2. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, tj. wykonawców robót budowlanych, organizatorów imprez kulturalnych i zgromadzeń publicznych, zarządców targowisk i giełd;

 3. właścicielach nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustawiono odrębną własność lokali - należy przez to rozumieć osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, a w przypadku braku zarządu - właścicieli lokali;

 4. odpadach komunalnych - rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub ich skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

 5. odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach, np. wyeksploatowane pralki, meble, itp.;

 6. odpadach surowcowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne gromadzone selektywnie, które mogą być ponownie wykorzystane, tj. makulatura, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, metale żelazne i kolorowe, itp.;

 7. odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć zawarte w odpadach komunalnych odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach, np. zużyte baterie i akumulatorki małogabarytowe, akumulatory rozruchowe pojazdów mechanicznych, świetlówki, leki przeterminowane i nie do użycia, opakowania po nich, opakowania po farbach i lakierach, itp.;

 8. odpadach mieszanych - należy przez to rozumieć odpady komunalne inne niż wymienione w pkt od, 3 do 7, które mogą być gromadzone łącznie;

 9. nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych (szambach);

 1. zbiorniki bezodpływowe - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

 2. firmie wywozowej - należy przez to rozumieć gminne służby komunalne, a także inne podmioty, które legitymują się ważnym zezwoleniem na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

 3. zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ( Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 );

 4. zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.);

14) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich

bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;

15) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO) - należy przez to rozumieć Gminny Plan

Gospodarowania Odpadami wprowadzony uchwałą nr XVII/94/2004 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wielgie na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008-2011;

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO) - należy przez to rozumieć przyjęty

przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zm.) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 29 grudnia 2006 r. ( MP Nr 90, poz. 946 );

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach

§ 3

1. Obowiązki właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości przez:

 1. przygotowanie miejsca do ustawienia pojemników służących do czasowego gromadzenia odpadów w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów, z łatwym dostępem dla podmiotów wykonujących usługi wywozowe. Miejsce to musi być nie uciążliwe, w miarę możliwości utwardzone, zabezpieczone przed zbieraniem wody i błota oraz przed dostępem zwierząt i w miarę możliwości osłonięte zielenią izolacyjną. Zasady usytuowania miejsc, o których mowa w zdaniu pierwszym określa szczegółowo § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.);

 2. ponoszenie kosztów przygotowania i utrzymania w czystości miejsca ustawienia pojemników;

 3. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych, tj. w pojemniki o pojemności od 110 dcm3 do 1.100 dcm3. Z obowiązku tego zwalnia się właścicieli nie zabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy, pod warunkiem, że na działce tej nie jest prowadzona działalność gospodarcza i jest zachowany porządek. W przypadku segregacji odpadów na szkło i plastik bezpośrednio w gospodarstwie domowym dopuszcza się worki foliowe 100 l.

 4. Prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na plastik i szkło i umieszczanie tych odpadów w pojemnikach rozmieszczonych na terenie gminy.

 5. jeżeli na nieruchomości prowadzone są roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 ze zm.), utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy w zakresie ustalonym w pkt 1 do 3 należy do wykonawcy robót budowlanych;

 6. utrzymanie pojemników w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników;

 7. gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w pojemnikach, o których mowa w pkt 3. Należy dostosować wielkość pojemników i częstotliwość wywozu w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia;

 8. odpady nadające się do odzysku, których zbieranie może przynieść zysk posiadaczowi – takie jak złom metali, makulatura, aluminium, tworzywa sztuczne itp. – właściciele mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze.

 9. usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych;

 10. korzystanie w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwienia odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z usług świadczonych wyłącznie przez podmioty wymienione w § 2 pkt 11;

 11. właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych oraz udzielanie firmie wywozowej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymogami regulaminu (rozdział 4);

 12. korzystanie z usług określonych w pkt 9 powinno odbywać się obowiązkowo w sposób ciągły (a nie jednorazowy), a udokumentowanie mieć formę umowy i dowodów płacenia za korzystanie z usługi;

 13. usuwanie, w sposób zapobiegający wyrządzaniu szkód, gałęzi drzew i krzewów zwieszających się nad chodnikami lub zwężających ciągi komunikacyjne i utrudniających funkcjonalne wykorzystanie przejść i przejazdów w obrębie nieruchomości;

 14. zabrania się bezwzględnie wykorzystanie nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia w nich odpadów komunalnych stałych i ciekłych oraz wód deszczowych.2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach użytku publicznego.

 1. właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają obowiązek niezwłocznego oczyszczenia ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników, poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub, co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania;

 2. zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

 3. obowiązki określone w pkt. 1-2 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników oraz zarządców dróg;

 4. właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach i obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia;

 5. zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do usuwania nawisów (sopli) lodowych z okapów, rynien i innych części elewacji;

 6. użytkownikom terenów użyteczności publicznej zabrania się:

a) zabrania się gromadzenia w koszach ulicznych odpadów komunalnych powstających w lokalach handlowych, gastronomicznych, usługowych i mieszkaniowych.

7) Zobowiązuje się właścicieli do obowiązkowej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci
przynajmniej dwa razy w roku (kwiecień i sierpień).3. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
dozwolone są z zachowaniem następujących warunków:

1) czynności te mogą odbywać się wyłącznie w obrębie nieruchomości i za zgodą właściciela nieruchomości;

 1. mycie samochodów może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do sanitarnej kanalizacji wiejskiej, szczelnych zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni przydomowych lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych do ziemi, lub kanalizacji deszczowej;

 2. dopuszczalne jest dokonywanie jedynie drobnych, doraźnych napraw i regulacji pojazdów samochodowych, np. wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnienie płynów itp. pod warunkiem, że nie będą powodować powstawania ponadnormatywnych hałasów, emisji spalin oraz powstawania ścieków zawierających oleje lub smary;


Rozdział 3


Utrzymanie czystości na drogach, parkingach, przystankach i innych terenach

§ 4

1. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu
drogi, czyli w stosunku do:

 1. dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych - do właściwej jednostki samorządu terytorialnego;

 2. dróg zakładowych, wewnętrznych osiedlowych do ich zarządów.

W ramach tego obowiązku uwzględnia się również zimowe utrzymanie dróg wraz z usuwaniem po okresie zimowym środków służących do uszorstnienia nawierzchni oraz opróżnianie koszy ulicznych z odpadów z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnianiu.

 1. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy chodników leżących bezpośrednio wzdłuż nieruchomości, oczyszczanych przez właścicieli nieruchomości.

 2. Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych w zakresie komunikacji publicznej należy do podmiotów użytkujących przystanki komunikacyjne.

 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenach placów, parkingów i targowisk należy do ich właścicieli bądź użytkowników.

 4. Odpowiedzialność za utrzymanie czystości i porządku na imprezach zorganizowanych oraz po ich zakończeniu należy do organizatorów, po uprzednim zapewnieniu wymogów sanitarno-higienicznych dotyczących zapewnienia warunków w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych oraz zapewnienia w zależności do planowanej liczby uczestników -odpowiedniej ilości szaletów stałych lub przenośnych, a także posiadania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jeśli jest to wymagane.


Rozdział 4

Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

§ 5

1. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania

takimi odpadami określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.).

 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, błota gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

 2. Zabrania się spalania w paleniskach domowych odpadów z tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, zaoliwionych szmat oraz mebli lub ich zakopywania w gruncie (dołowania).

 3. Obowiązki określone w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

 4. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne mogą być gromadzone oddzielnie oraz przekazywane do miejsc kompostowania.

 5. Dopuszcza się możliwość kompostowania we własnym zakresie ograniczonej części odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości pod warunkiem, że kompostowanie nie będzie uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.

 6. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej przez firmę wywozową lub skupujących złom.

§ 6


1. Parametry urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych:

1) ustala się pojemność i minimalną ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych:

 1. budynków jednorodzinnych - nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności co najmniej 110 litrów,


 1. budynków wielorodzinnych do 10 lokali - nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności co najmniej 110 litrów na każde dwa mieszkania lub 1 pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 1.100 litrów,

 2. budynków wielolokalowych powyżej 10 lokali, na każde 10 mieszkań 1 pojemnik o pojemności 1.100 litrów.

2) właściciele pozostałych nieruchomości muszą wyposażyć je w pojemniki o następujących
normatywach pojemnościach:

 1. dla interesantów, obiektów gastronomicznych itp. nie mniej niż 10 litrów na miejsce konsumpcyjne,

 2. dla szkół, przedszkoli, administracji itp. nie mniej niż 3 litry na osobę,

 3. dla ulicznych punktów małej gastronomii nie mniej niż 1 zbiornik o pojemności co najmniej 110 litrów,

 4. dla targowisk, imprez sportowych, artystycznych i innych zgromadzeń nie mniej niż 1 zbiornik o pojemności co najmniej 110 litrów na każde 500 osób uczestniczących w imprezie,

 5. dla obiektów handlowych i rzemieślniczych o powierzchni użytkowej:

 • do 1000 m - na każde 100 m pojemnik o pojemności 110 litrów,

 • powyżej 1000 m2 - pojemnik o pojemności, co najmniej 1100 litrów;

f) dla ogrodów i działek wypoczynkowych - pojemnik o pojemności co najmniej 110 litrów,

g) ustala się, że na drogach publicznych na terenie miejscowości Wielgie oraz skupionej

zabudowy mieszkaniowej na terenie wiejskim będą rozmieszczone kosze uliczne;

h) ustala się, że na parkingach, przystankach i zajazdach powinien znajdować się co najmniej

1 kosz uliczny;

3) Możliwe jest wspólne korzystanie właścicieli kilku nieruchomości z

pojemników ustawionych razem.

§ 7

1. Minimalna częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

1) ustala się następujące częstotliwości usuwania odpadów:

 1. z budynków wielorodzinnych i koszy ulicznych - nie rzadziej niż jeden raz miesiąc,

 2. z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

 3. gospodarstw rolnych - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

 4. z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk, imprez sportowych i artystycznych itp. -codziennie lub nie później niż do 12 godzin od zakończenia imprezy,

 5. z obiektów i nieruchomości pozostałych - nie rzadziej niż co 1 miesiąc,

 6. z terenów ogrodów i działek rekreacyjnych - dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 września oraz jeden raz na kwartał od 1 października do 31 marca.


Rozdział 5


Zasady ustalania ilości nieczystości ciekłych oraz częstotliwości ich wywozu

§ 8

 1. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) uzależnia się od ich pojemności, ilości zużytej wody ( z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody ) oraz zgodnie z rozdz. 2 § 3 ust. 1 pkt 7. 1. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji lub jeden raz w roku.

 2. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.


Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe lub gospodarskie

§ 9

1. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi oraz na terenie zwartej zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyjątkiem:

1) przydomowego chowu wyłącznie na działkach zabudowanych domami jednorodzinnymi wolno stojącymi. Nie dotyczy gospodarstw już istniejących.

 1. Chów zwierząt powinien być usytuowany i prowadzony w taki sposób, aby nie pogarszał warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodował uciążliwych zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt, a ponadto odpowiadał warunkom szczególnym określonym w niniejszy Regulaminie.

 2. Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie i domowe jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki chowu i hodowli, zasady humanitarnej ochrony zwierząt określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

 3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, przeznaczone dla utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich określają odrębne przepisy.

 4. Pomieszczenia inwentarskie oraz teren chowu powinny być tak usytuowane, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego krańca lub ogrodzenia wybiegu do granicy posesji położonej w najbliższym sąsiedztwie prowadzonego chowu, wynosiła, co najmniej:


 1. 10 mb dla posesji zabudowanej domem jednorodzinnym wolno stojącym;

 2. 30 mb dla posesji zabudowanej domem wielolokalowym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi;

 3. 50 mb od obiektów użyteczności publicznej i magazynów artykułów spożywczych. 1. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.

 2. Ustawienie pni pszczół w odległości mniejszej jak 5 m od uczęszczanej publicznej drogi, sąsiedniego domu mieszkalnego, stajni, podwórza lub ogrodu domowego jest wtedy dozwolone, kiedy pszczoły wylatujące z ula wznoszą się od początku 3 m ponad tymi miejscami lub też, jeżeli ściana krzewów lub też inne podobne ogrodzenie o 3 metrowej wysokości.

 3. Dopuszcza się hodowlę na potrzeby własne:

 1. trzody chlewnej 2 sztuki;

 2. kóz, owiec do 2 sztuk stada podstawowego;

 3. drobiu do 20 sztuk;

 4. gołębi do 20 sztuk;

 5. królików do 10 sztuk;

 6. pni pszczelich do 5 sztuk.

 1. Chów zwierząt prowadzony w warunkach sprzecznych z postanowieniami niniejszej
  uchwały winien być zlokalizowany lub dostosowany do wymagań w niej określonych w terminie
  1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

 2. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady pochodzące z hodowli winny być gromadzone w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu.

 3. W przypadku zaistnienia problemu pozbycia się padłej zwierzyny należy w terminie 18 godzin od padnięcia zwierzęcia dokonać zgłoszenia do zakładu utylizacji posiadającego stosowne zezwolenie na świadczenie tego typu usług.

 4. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:

 1. wewnątrz mieszkań;

 2. w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jak strychy, piwnice, i garaże w domach mieszkalnych wielolokalowych.


 1. Powyższe zasady nie naruszają uprawnień organów Państwowego Powiatowego
  Inspektora Sanitarnego do wydania decyzji o likwidacji, utrzymania i hodowli zwierząt w
  przypadkach przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych

14. Właściciele i opiekunowie psów zobowiązani są do:

 1. nie pozostawiania zwierząt bez dozoru, jeśli zwierzę nie jest należycie uwiązane, nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia;

 2. stosowania smyczy podczas wyprowadzania ich na tereny publiczne oraz kagańca dla psów ras średnich i dużych;

 3. nie wprowadzania ich na tereny cmentarzy, placów zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, boisk i innych terenów o podobnym charakterze;

 4. poddawania ich regularnym szczepieniom ochronnym przeciw wściekliźnie, zaś wydane zaświadczenie szczepienia okazać na żądanie uprawnionych osób;

 5. zawiadomienia służb weterynaryjnych o podejrzeniu zachorowania psa lub kota na chorobę zakaźną po uprzednim odosobnieniu takiego zwierzęcia;

 6. stosowania zakazu szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia;

 7. nie wprowadzenia psów do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właścicieli nieruchomości ( placówki lub obiektu ).


 1. Posesje gdzie przebywają psy ras mogących stworzyć zagrożenie lub psy agresywne powinny być opatrzone estetyczną i czytelną tabliczką z informacją np. "Uwaga pies" lub tabliczkę z rysunkiem psa.

 2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w wypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.


Rozdział 7

Zasady deratyzacji (odszczurzania)

§ 10

1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości:

 1. w odniesieniu do budynków wielomieszkaniowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich - co najmniej 1 raz w roku chyba, że inne przepisy prawa wprowadzają krótsze terminy w tym zakresie; 1. w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych - w miarę potrzeby.


 1. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów, na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, deratyzację przeprowadza się w terminie natychmiastowym na obszarze zagrożenia.

 2. Poza przypadkiem jak w ust. 1 akcję deratyzacji przeprowadza się na zasadach i w terminach ustalonych przez Radę Gminy Wielgie w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

 3. Zabiegi deratyzacyjne mogą być przeprowadzone przez personel, który ma prawo do stosowania środków chemicznych, a w przypadku stosowania środków chemicznych należących do I i II klasy toksyczności deratyzację powinny wykonywać specjalistyczne jednostki.

 4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości
Rozdział 8

Kontrola nieruchomości w zakresie przestrzegania postanowień Regulaminu

§ 11

 1. Kontrolę wykonywania i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy Wielgie za pośrednictwem uprawnionych osób oraz funkcjonariuszy policji i odpowiednich służb ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej.

 2. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług wywozu nieczystości stałych i ciekłych, obowiązki te przejmuje w trybie wykonania zastępczego, gmina.


Rozdział 9

Odpowiedzialność karno-administracyjna właścicieli nieruchomości i jednostek

wywozowych

§ 12

Sankcjonowanie naruszeń obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - zgodnie z art. 10 ust. 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).


Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2008-05-06 13:43:43
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2008-05-06 13:44:01
Ostatnia zmiana:2008-05-06 13:44:46
Ilość wyświetleń:1658

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij